Välkomna till kretsråd!

Naturskyddsföreningens kretsar i Skåne och Blekinge inbjuds till Skånes kretsråds möte i Hässleholm söndag 8 november. Eftersom Skåne och Blekinge nu bildar en region inom Naturskyddsföreningen är Blekingekretsarna varmt välkomna att delta som våra gäster. Inbjudningen riktar sig till alla förtroendevalda i kretsarna; man behöver inte vara utsedd till ombud för att komma med.

Den här gången ses vi i Hässleholm för att underlätta för dem som bor i östra delen av Skåne. Vi hoppas att det ska locka några som kanske tidigare tyckt att det har varit för långt till Lund. Missa inte möjligheten att träffa folk från andra kretsar som har samma utmaningar, problem och glädjeämnen som ni! Kretsrådet är ett bra tillfälle för utbyte av tips och erfarenheter. Program nedan. Det blir tid till fri diskussion och mingel.

Givetvis bjuder vi på fika. För att underlätta planeringen, anmäl antal deltagare senast torsdag 5 november.

När: söndag 8 november 2015 kl 13 till 17.

Studiefrämjandet H-holmVar: Studiefrämjandets lokal, Väpnaregatan 6 i Hässleholm (samma ingång som redaktionen för Norra Skåne: se bild). Lokalbussen går tyvärr inte på söndagar, utan den som kommer till Hässleholm med tåg får promenera ca 15 minuter. Gå ut på norra sidan av stationen, vänd till höger och följ en gångväg först över en parkering och sedan vidare tills gångvägen upphör efter en vägtunnel. Fortsätt åt höger på Götagatan, hela tiden med järnvägen på höger sida, tills du ser en tvärgata åt vänster som är Väpnaregatan. En bit in på gatan ligger Studiefrämjandet i nr 6 på vänster sida.

Varmt välkomna hälsar
Margit Anderberg
kretsrådsordförande

Program för kretsrådet söndag 8 november 2015 i Hässleholm
13.00 Samling, presentation
13.10  Kretsundersökningen. Charlotta (Lotta) Lorenzen på länskansliet har kontaktat kretsarna i Skåne och Blekinge per telefon och e-post och ställt frågor om deras syn på framtiden vad gäller rekrytering av nya aktiva medlemmar och synen på länsförbundet. Resultatet av undersökningen presenteras av länsförbundets ordförande Rikard Lehmann tillsammans med Lotta, och vi diskuterar hur de uppgifter som har kommit fram ska kunna omsättas till praktisk handling och ge stöd åt kretsarna.
14.30 Hörjelgården. Ett av länsförbundets stora åtaganden är att äga och förvalta Hörjelgården, en fastighet som används dels för att bevara ett äldre kulturlandskap med stor biologisk mångfald, dels som lägerskola med övernattning av skolungdom från olika delar av Skåne.  Verksamheten drivs av Stiftelsen Hörjelgården, till mycket stor del på ideell basis. En utredning om Hörjelgårdens framtid påbörjas nu, och nästa länsstämma kommer att behöva fatta ett beslut om inriktningen av verksamheten. Stiftelsens ordförande Bengt Nihlgård redogör för vad som händer på Hörjelgården.
15.00 Fika
15.30  Revidering av stadgarna för Naturskyddsföreningen i Skåne.  Vid senaste länsstämman i april 2015 förelåg ett förslag till stadgeändring, som stämman inte biföll. Vid diskussionen kom det fram att det är behov av att se över stadgarna, kanske i flera avseenden. Beslut om att ändra stadgarna kan bara fattas vid ordinarie stämma, och sådan äger rum nästa gång våren 2017. Det finns alltså tid att göra en ordentlig översyn, hämta in synpunkter och diskutera frågan i kretsarna innan dess. Nuvarande stadgar finns här.  Förslag: kretsrådet utser några personer att, tillsammans med någon eller några från länsförbundet, förbereda ett förslag, hämta in synpunkter på det och presentera det vid länsstämman 2017.
15.50 Nominering av kandidater till valberedningen för riksstyrelsen. Naturskyddsföreningen håller riksstämma i juni 2016, och då ska två nya ledamöter i valberedningen väljas. Nuvarande valberedning, se här.  Länsstämman har rätt att nominera sådana ledamöter, men eftersom länsförbundet inte har stämma samma år som riksstämman har denna rätt delegerats till kretsrådet. Kretsarna uppmanas att fundera på förslag till lämpliga kandidater. Mer än en kandidat kan föreslås.
16.00 Övriga frågor. Något annat ni vill att kretsrådet ska ta upp? Tillfälle till diskussion! Meddela gärna i förväg till Margit.

Välkomna!

Inbjudan och program som pdf finns här.