Pressmeddelande: Skydda fornlämningen i Falsterbo

Falsterbonäsets Naturvårdsförening (FNF) kommer att anmäla Sverige för konventionsbrott om Länsstyrelsen i Skåne län eller Riksantikvarieämbetet inte agerar för att stoppa den pågående förstörelsen av lämningarna av den mycket viktiga medeltida byn på fastigheten Falsterbo 2:22 i Falsterbo.

FNF har i dagarna skrivit två brev, ett till Länsstyrelsen i Skåne län och ett till Riksantikvarieämbetet. I breven kräver FNF att myndigheterna vidtar åtgärder för att skydda fornlämningen (det vill säga den medeltida byn) som finns under hela fastigheten och som fastighetsägaren nu genom det pågående bygget utan tillstånd håller på att förstöra. Kravet grundas på bestämmelserna i kulturmiljölagen (KML) som ålägger Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet att agera när ingrepp görs i en fornlämning utan tillstånd, vilket nu är fallet på fastigheten Falsterbo 2:22 (den så kallade strandhotellstomten). Sverige har åtagit sig i två konventioner, Valletakonventionen och Granadakonventionen, att inte endast ha lagstiftning som ger myndigheterna möjlighet att skydda fornlämningar utan också faktiskt göra det när det behövs för att skydda en fornlämning mot förstörelse. Det har myndigheterna hittills inte gjort. Sverige riskerar därför att ha begått ett  konventionsbrott, vilket vi tänker meddela det konventionsorgan som administrerar konventionerna, Council of Europe. Förhoppningen är att konventionsorganet ska uttala att Sverige måste agera för att skydda fornlämningen.

I breven utvecklar vi varför Sverige är skyldigt att agera. Ägaren till Strandhotelltomten bygger sex flerfamiljshus på upp till fyra våningar. Det ska bli lyxbostadsrätter som kommer att kosta mycket pengar att köpa. I Granadakonventionens artikel 9 står det att en aktör som bryter mot skyddet för arkeologiskt skyddade platser kan behöva riva en nyuppförd byggnad och återställa fornlämningen till dess tidigare förhållanden. Vi har stöd från ett stort antal professorer och andra specialister på arkeologi och historia, från en erfaren byggnadsingenjör samt från förre verksjuristen på Riksantikvarieämbetet Thomas Adlercreutz, som skrivit böcker och kommentarer till kulturmiljölagen. Han skriver bland annat att det är viktigt att Riksantikvarieämbetet agerar i ärendet då det verkar som om ämbetet ”bagatelliserar eller rent av inte bryr sig om överträdelser av regelsystemet” och att det ”äventyrar respekten såväl för KML som för den egna myndighetsutövningen.” ”Det borde från allmän synpunkt vara angeläget att ämbetet inte bara låter saken bero.”

Han skriver i sitt utlåtande vidare: ”Det förhållandet att kunskapen om en fornlämning förblir dold är sannolikt anledningen till att övertäckningsmetoden är kontroversiell bland arkeologer och omfattas med skepsis även av de flesta i myndighetsställning som har att hantera och besluta om tillståndsgivningen. Visserligen hör man ibland att kunskapen kan hämtas senare genom undersökning av de lämningar som ligger kvar, skyddade av övertäckningen men tillgängliga för forskningen. Man kan dock inte bortse från att en undersökning av en täckt fornlämning är betydligt mer komplicerad att genomföra än en undersökning i öppna schakt och att den finansiering som vid tillståndsgivningen hade kunnat säkras från sökanden inte längre är tillgänglig.”

För mer info:
info@falsterbonaset.se

David Carlson, Ordförande
Falsterbonäsets Naturvårdsförening
Mob: 070 798 28 97