Kallelse-extrastämma_2016Alla medlemmar i Naturskyddsföreningen i Skånes kretsar är varmt välkomna till kretsråd och extra länsstämma i Lund lördag 9 april kl 13–16.

Kretsrådet är som vanligt ett tillfälle för deltagarna från Skånes kretsar att träffas och ta upp frågor av gemensamt intresse, om hur vi samverkar och lär av varandra. Den här gången tänkte vi särskilt ta upp föryngring i miljörörelsen och hur vi skapar engagemang. Ni är också välkomna att ta upp andra ärenden.

Styrelsen för Naturskyddsföreningen i Skåne utlyser en extra länsstämma i anslutning till kretsrådet. Nästa ordinarie stämma hålls först våren 2017, och det behöver hållas fyllnadsval för att besätta en vakant plats i styrelsen. Stämman bör dessutom fatta principbeslut om vilka funktioner som ska arvoderas.

Program för eftermiddagen
Vi inleder klockan 13 med den extra länsstämman. Alla får vara med, men observera att endast den som är utsedd som ombud av sin krets har rösträtt. Kretsrådet håller möte direkt efter stämman. Vi tar upp de frågor som ni i kretsarna vill diskutera!

En aktuell fråga är att åstadkomma föryngring i vår förening. Inom Naturskyddsföreningen i Skåne jobbar nu Jennifer Cronborn, Andreas Anderholm Pedersen och Birk Andersson i ett projekt med syfte att bredda och lyfta det lokala engagemanget och utveckla samarbetet. De presenterar sin verksamhet, svarar på frågor och kan leda en kort övning i hur vi kan utvecklas tillsammans och förmedla vårt budskap.

Kretsrådet har uppgiften att nominera kandidater till att ingå i valberedningen för riksstyrelsen. Valberedningen väljs sedan vid riksstämman i juni. Marianne Steneroth Sillén från Lund har ingått i valberedningen i tre mandatperioder och kan inte väljas om. Det är angeläget att det finns representanter för södra Sverige, helst Skåne, i riks valberedning. Vi vill därför uppmana alla kretsar att fundera över lämpliga kandidater! De ni vill föreslå måste vara vidtalade innan de kan nomineras.

Givetvis blir det fika vid lämplig tidpunkt. Vi räknar med att avsluta senast klockan 16.

Anmälan
Anmäl deltagande senast onsdag 6 april. Ange om du är utsedd som ombud till stämman. Mejla gärna i förväg förslag på frågor som du vill att kretsrådet ska ta upp.

Kretsarna får sända ombud till extrastämman på samma sätt som till ordinarie stämma, det vill säga i förhållande till antalet registrerade medlemmar vid årsskiftet före mötet enligt följande:
• Högst 1000 medlemmar: 4 ombud.
• 1001–2000 medlemmar: 5 ombud.
• 2001 eller fler medlemmar: 6 ombud.

Varje ombud har en röst. Vid stämman ska röstlängd upprättas.

Extra länsstämma i Naturskyddsföreningen i Skåne
Plats:    Naturskyddsföreningen i Skånes kansli, Nils Bjelkegatan 4B, Lund, in på gården.
Tid:     Lördag den 9 april 2016 kl. 13.00.

Dagordning för stämman
1. Val av sekreterare för stämman.

2. Val av två personer att jämte länsstämmans ordförande justera mötets protokoll.

3. Frågan om mötet blivit behörigen utlyst.

4. Fastställande av dagordning.

5. Fastställande av röstlängd, efter att krets utsett ombud.

6. Fyllnadsval av ledamot i styrelsen för länsförbundet.
Marianne Steneroth Sillén har avsagt sig uppdraget från 1 februari 2016. Fyllnadsvalet gäller tiden fram till nästa ordinarie stämma våren 2017. Valberedningens förslag till ny ledamot är Charlotte Hansson, Malmö, vice ordförande i Naturskyddsföreningen i Malmö.

7. Beslut om vilka funktioner i styrelsen som ska arvoderas.
Styrelsens förslag är att ordförande och kassör i länsförbundet skall ha ett arvode om 1,2 respektive 0,6 inkomstbasbelopp per år vilket för 2016 motsvarar 71 160 kr respektive 35 580 kr. Detta motsvarar 1 resp 0,5 dagar/vecka på en nivå som är 50 % av vad riks ordförande har. Med tillägg av sociala avgifter blir totalkostnaden ca 140 000 kr, vilket har budgeterats för 2016.
Arvode har i många år utgått till styrelsens kassör. Till ordföranden (Anders Lerner) utgick arvode enligt beslut av länsstämman 2011 till våren 2013.

8. Stämman avslutas.

Bottom