Herrevadskloster

Herrevads kloster - Foto: Magnus BillqvistOmgivningarna kring Herrevadskloster omfattar stora fuktängar och alsumpskogar kring Rönne å och hagmarker intill och norr om slottet. Området är militärt övningsområde men då övningar inte pågår går det bra att besöka de vackra betesmarkerna.

Klostret anlades vid mitten av 1100-talet för cistercienserordens munkar. I och med reformationen övergick anläggningen först i privat ägo för att under 1600-talet bli militärt boställe. Därefter har den byggts om vid flera tillfällen fram till att Krigsflygskolan tog över området för att användas som övningsområde.

Omgivande marker är mycket tilltalande med hagmarker och vidsträckta fuktängar kring Rönne å. De betade fuktängarna vid ån med inslag av torrare partier har en rik flora med arter som vasstarr, grönstarr, blåtåtel, tätört, smörboll, vildlin, brudbröd, rödklint och ängshavre. Ekhagarna kring godset är tilltalande med ett rikt fågelliv. De öppna hagmarkerna fortsätter norrut till en mycket fin hagmark ca 2 kilometer norr om Herrevadskloster. Här står ett 100-tal vidkroniga ekar och bokar glest i den svagt kuperade betesmarken. Fältskiktet är delvis gödselpåverkat med triviala växtarter. De stora träden är livsmiljö för ett stort antal växter och djur. På stammarna växer lavar och i håligheter bor hålhäckande fåglar och många vedinsekter. Flera av träden är kring metern i diameter och troligen ca 200 år gamla. Intill vägen norrut från slottet finns efter ca 1 kilometer en enorm stubbe som är resterna efter Kungseken. Detta var en av Skånes största ekar när den levde. Diametern på stubben är fortfarande över 2 meter och när trädet levde mätte stammen i brösthöjd över 8 meter i omkrets.

Hur hittar man området?
Området ligger i anslutning till väg 13 mellan Ljungbyhed och Klippan. Parkeringsmöjligheter finns vid Herrevadskloster. Buss mellan Ljungbyhed och Klippan passerar området. (text från länsstyrelsen)

HerrevadsKloster2