Trollsländor i Skåne 2009-2014

Kortfattat om resultatet av inventeringen 2009-2014

Resultatet presenteras grundligt i vår bok Skånes trollsländor. När projektet startade 2009 fanns det på Artportalen ca 2 500 rapporter om trollsländor från Skåne till och med 2008. När projektet drog igång rapporterades det redan första året 3 958 fynd. Totalt inkom 2009-2014 33 607 fynd och det är de rapporterna som ligger till grund för atlasen.

Totalt hittades 55 arter under projektet. Tre av dessa var för Skåne nya arter: klarblå mosaikslända, mindre kejsartrollslända och brun kejsartrollslända.

De tio arter som rapporterades från flest rutor var sjöflickslända, blodröd ängstrollslända, pudrad smaragdflickslända, brun mosaikslända, fyrfläckad trollslända, ljus lyrflickslända, mörk lyrflickslända, blågrön mosaikslända, tegelröd ängstrollslända och större kustflickslända.

 

Vanligaste-fyra

Fyra av vanligaste arterna i Skåne baserat på antalet rutor de rapporterats från.

De minst rapporterade arterna

Elva arter rapporterades från färre än 20 rutor. Fyra arter är nya eller tillfälliga och några eller samtliga kan förväntas förekomma mer framöver. De fyra är brun kejsartrollslända, klarblå mosaikslända, mindre kejsartrollslända och vandrande ängstrollslända.

De resterande sju arterna är alla sällsynta och finns ganska spritt i Skåne utan en klar bild över deras förekomst. Tre är mycket sällsynta och kan vara svåra att hitta även på platser man vet att de finns (dvärgflickslända, vinterflickslända och griptångsflickslända). Grön mosaikslända är beroende av att det finns vattenaloe, en vattenväxt som i sig är sällsynt i Skåne.

De återstående tre kan man tycka borde vara vanligare än de är, troligtvis vet vi helt enkelt inte tillräckligt om dem för att förstå vad som gör att de är så sällsynta i Skåne. Bred kärrtrollslända hittas endast i rena vatten med rik fiskförekomst i skogsmiljö, en miljö man kan tycka borde vara vanlig i nordöstra Skåne. Spetsfläckad trollslända har hittats i blott två vattendrag, men det finns många som för blotta ögat borde passa den. Pudrad kärrtrollslända är ofta lokalt tämligen allmän, men det är långt mellan lokalerna och den finns oftast i endast ett vatten trots att det finns fler intill.

 

Vinnare-och-förlorare1Återfunna arter

Tre arter som historiskt angetts som förekommande i Skåne men som vi saknar moderna uppgifter om återfanns under projektet. Dessa är dvärgflickslända, spetsfläckad trollslända och bred kärrtrollslända.

 

Nya arter

Under 2000-talet har blå kejsartrollslända och mindre rödögonflickslända koloniserat Sverige och de har båda idag starka populationer i Skåne. Vandrande ängstrollslända, som i Skåne setts tillfälligt vid tre tillfällen 2003-2007 verkar under projektperioden ha fått fotfäste. Under projektet har tre nya arter, klarblå mosaikslända, brun kejsartrollslända och mindre kejsartrollslända, också tagit sig hit från kontinenten. Ännu fler arter förväntas kunna dyka upp och på sikt etablera sig i Skåne och Sverige.

 

Ej återfunna arter

Som nämnts ovan har det till och med 2014 rapporterats 57 arter trollsländor från Skåne och 55 under vår projektperiod. De som saknas är fjällmosaikslända, som vi har fynduppgifter för från 1800-talet, och vandrande smaragdflickslända, som endast observerats vid ett tillfälle på 1960-talet.

 

Skyddade och hotade arter

Citronfläckad kärrtrollslända, hona. Magnus Billqvist.

Citronfläckad kärrtrollslända tillhör de arter som finns listad i bilagor i Habitatdirektivet.

Sex arter i Sverige är fridlysta och skyddade enligt EU:s Art- och Habitatdirektiv (92/43/EEG). Dessa är sibirisk vinterflickslända, grön flodtrollslända, grön mosaikslända, pudrad kärrtrollslända, bred kärrtrollslända och citronfläckad kärrtrollslända. Av dessa förekommer grön mosaikslända, pudrad kärrtrollslända, bred kärrtrollslända och citronfläckad kärrtrollslända i Skåne.

Samtliga arter upptagna i Art- och Habitatdirektivet är fridlysta. Det innebär att det är förbjudet att döda och samla in dem, men enstaka beläggexemplar får insamlas av grön mosaikslända, pudrad kärrtrollslända, bred kärrtrollslända och citronfläckad kärrtrollslända för att dokumentera förekomst av arterna om inte den berörda populationen bedöms påverkas negativt.

Arter som förekommer i direktivets olika bilagor har ett mycket starkt skydd. Lokaler, där flera av dessa arter förekommer, är därmed ytterst skyddsvärda. Se avsnittet nedan för mer om dessa platser.

På drygt 100 lokaler har någon av de fyra arterna påträffats under projektperioden 2009-2014. En absolut majoritet gäller citronfläckad kärrtrollslända som hittats på ca 80 platser.

Lokaler med mer än en av de fyra arterna är sällsynt förekommande och vi känner endast till nio sådana platser. Dessa lokaler bör förstås om de inte redan har någon form av skydd se till att ses över och grundligt undersökas, även med avseende på andra artgrupper.

 

Rödlistade arter

20140720_Dvärgflickslända_2

Den enda individ av den rödlistade arten dvärgflickslända som hittades under projektet var denna hane, fotograferad av Peder Winding. Eftersök i området kommer att ske under 2015.

Det finns lyckligtvis få trollsländor som är rödlistade i Sverige. Tre av de 64 arter som påträffats i Sverige finns med på rödlistan och av dessa var det endast dvärgflickslända som påträffades i Skåne 2009-2014. Rödlistade arter är inte per automatik fridlysta, utan listas enbart utifrån den nationella utdöenderisken. De har därmed ett generellt svagt skydd. Dvärgflickslända är även hotad globalt, som NT, och finns med som så kallad prioriterad art i det nationella åtgärdsprogrammet för rikkärr. Se mer om dvärgflickslända i artpresentationen.

När projektet startade var fler trollsländor rödlistade. På rödlistan fanns då utöver dvärgflickslända även andra skånska arter som mindre kustflickslända, mindre smaragdflickslända och spetsfläckad trollslända.

 

Vad händer nu?

Under 2015 sammanställdes all data som inkom 2009-2014 till en atlas över Skånes trollsländor: se mer om den här. och en utställning kommer att tas fram i samband med detta. Vill du engagera dig, lära dig mer om trollsländor, träffa andra intresserade osv, så finns det några vägar att gå.

– En del kretsar av Naturskyddsföreningen har trollsländeaktiviteter, du hittar en förteckning över samtliga kretsar här.

Trollsländeföreningen har en informativ hemsida och aktiviteter som läger och utflykter.

– Det finns en studieplan till trollsländor i Sverige för dig som vill starta en studiecirkel med vänner och bekanta, eller så kan du kontakta din lokala avdelning av Studiefrämjandet så hjälper de dig.