Vild och Bortskämd

Vild & Bortskämd är ett projekt som syftar till att uppnå en situation där storleken på klövviltstammen och tillgången till naturligt foder i landskapet är i balans så att djurens välbefinnande gynnas, samtidigt som skadenivåerna på skogs- och jordbruk hålls på en låg nivå. Projektet fokuserar på att öka mängden åtgärder för naturligt växande foder.

Vild & Bortskämd
Vild & Bortskämd är ett samarbetsprojekt som vill öka kunskapen om och intresset för foderskapande åtgärderför klövvilt i skogs- och jordbrukslandskapet. I projektet ingår Länsstyrelsen Skåne, Skogsstyrelsen, Högskolan Halmstad, Jordägareförbundet Skåne-Blekinge, Naturskyddsföreningen Skåne, Svenska Jägareförbundet, SLU Alnarp, LRF och markägare. Vild & Bortskämd finansieras av landsbygdsprogrammet.

INBJUDAN / 15 NOV KL 9-15 / De små beslutens tyranni
Den 15 november är du välkommen till ett dialogmöte kring foderskapande åtgärder kopplat till djurens hälsa och skador på skogs- och jordbruk. Dialogmötet är gratis men var och en betalar sin egen lunch och fika till självkostnadspris 130 kr.
PLATS: Uddetorps naturbruksskola, Skara. LÄS MER

Följ gärna Vild & Bortskämds Facebook