Dag Hammarskjölds park


Dag Hammarskjölds park är ett större natur- och rekreationsområde norr om Ystads stad. Det är ett omväxlande naturområde med lövdungar, ängsmarker och våtmarker. Genom området finns en gång- och cykelstig, några bänkar samt tre grillplatser i anslutning till Karlssons dammar. Området är strövvänligt och delvis backigt. Här finns fina möjligheter till att promenera och springa längs grus- och grässtigar samt att grilla eller ha picknick
(Ystads kommuns hemsida)

I samband med skapandet av parken anlades dammar, planterades träd och såddes växter, som hörde hemma i landskapstypen. På våren är här rikligt med hästhovar och gullvivor; på försommaren kommer brudbröd och höskallra och prästkragar, ärtväxter och klöver, på sommaren cikorians speciella blå blommor, gulmåran doftar, rödklint, blåklockor; vildmoroten blommar rikligt och dess speciella design på blomställningen kan beundras i alla stadier, från knopp till fröställning.

Blommande växter är ju bristvara i vårt jordbrukslandskap så för insekter som humlor, bin, fjärilar är området viktigt. Blommande träd och buskar som körsbär, krikon, hagtorn, hägg, slån är såväl vackra som nödvändiga matställen för insekter. Bären kan så småningom mätta hungriga fåglar.

Våtmarkerna är koncentrerade till Källesjöområdet. Karlssons dammar i östra delen är tyvärr dåligt anpassade för fåglar och dessutom är det fisk i dammen, vilket stör en del fåglar och kan vara negativt för det akvatiska insektslivet. Det har tyvärr kommit in även i andra dammar, troligtvis med mänsklig hjälp. De första åren efter bildningen av vattnen var det ett rikt fågelliv med doppingar, flera arter av änder och vadare. Med igenväxningen har antalet minskat men än har vi kvar vår kommunfågel gråhakedopping samt smådopping, vattenrall, rörhöna och sothöna. Grågässen har emellertid blivit dominerande.

Området kan även ge en bild av hur vårt landskap såg ut före skiftena. Åkrar upptog en mindre areal och låg i anslutning till de oskiftade byarna. Större delen var allmänningsmark, just av den typ som DH:s park visar, där byns herdar förde fäboskapen i vall och där slåtter bedrevs i friskare partier. Träddungar stod för ved och virke. Det var också före utdikningarna så våtmarkerna var talrika. Som helhet ett landskap, helt annorlunda än vårt nuvarande jordbrukslandskap, och som förklarar varför så många arter har det svårt idag.

Vägbeskrivning
Från DH:s väg finns infarter för bil till Karlssons dammar via Saltgatan, via Folkestorpsvägen, via Ica Kvantumrondellen till Icas parkering eller Källesjövägen och via Malmö-Hedeskogarondellen. För cyklister och fotgängare finns dessutom undergångar bakom Circle K vid Malmövägen och vid Nya Vattentornen.

Att läsa landskapet
Det skånska kulturlandskapet. Utg. Av Naturskyddsföreningen i Skåne.