Klimat

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med klimatfrågor i Skåne och Blekinge.

Några av de saker som vi arbetar med är att stötta kretsar och klimatgrupper i Skåne och Blekinge med kunskap och material, ordna föreläsningar och utbildningstillfällen. Vill ni få hjälp med klimataktiviteter i kretsarna, hitta material, eller engagera dig i klimatfrågan, kontakta vår klimatkoordinator: Josefine Friberg.

Klimathösten 2023
Naturskyddsföreningen i Skåne och våra kretsar ser allvarligt på klimatförändringar och hur takten för förändringar sker allt snabbare varje år. Vi har därför gjort en kraftsamling under hösten som vi kallar för ”Klimathösten”, för att uppmärksamma och sprida kunskap om klimatfrågor genom olika aktiviteter som anordnas av kretsarna själva eller av vår Klimatkoordinator Josefine Friberg. Om du som medlem eller intresserad icke-medlem vill veta mer om klimatet och engagera dig så har vi gjort en egen kalender specifikt för alla klimatrelaterade aktiviteter som sker i Skåne nu under hösten. Aktiviteterna är öppna för alla och ni kan läsa mer om aktiviteterna här!

Vad gör vi när havet kommer?

Hur skyddar vi oss och anpassar oss när regnet och havet kommer? Gästföreläsare Pål Axel Olsson från Lunds Universitet som deltog i det EU-finansierade projektet ”Life Coast Adapt”, deltar i denna digitala föreläsning för att berätta mer om kusterosion och klimatanpassning. Föredrag från den 3 oktober 2023.

Se föredraget här!

Se föredrag om våtmark!

Nästan en fjärdedel av våtmarkerna i Sverige har försvunnit och 75% av våtmarkerna nedanför fjällen är påverkade. När våtmarker försvinner ökar utsläppen av växthusgaser, grundvattenbildningen minskar och den biologiska mångfalden utarmas. Föreläsare: Åsa Kasimir, Inst. för geovetenskaper, Göteborgs Univ.

Se föredraget här!

Vanliga frågor om vindkraft

Vindkraft är ett av de snabbast växande energislagen i världen. Den ger förnybar, billig och utsläppsfri elproduktion. Samtidigt medför vindkraften flera utmaningar. Här svarar vi på vanliga frågor om vindkraft och hur den påverkar miljön.

Läs mer

Vindkraft till havs och påverkan på marint liv

Klimatföredrag med gästföreläsare Martin Green, forskare vid Lunds Universitet som har författat en rapport åt Naturvårdsverket om Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss, samt Lena Bergström, forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet som författat en rapport åt Naturvårdsverket om Vindkraftens påverkan på marint liv. Detta klimatföredrag ägde rum digitalt på zoom den 6 december 2022 och vår klimatkoordinator Josefine Friberg gav en nulägesrapport om vindkraft i Skåne/Blekinge.

Se föredraget här!

Vad händer när vattnet försvinner?

Människor påverkar hydrologin och färskvattentillgångar på många olika sätt, indirekt genom fossila utsläpp som förändrar klimatet och påverkar lokala vädermönster och direkt genom förändrar markanvändning och förändring av vattendrag. Många kommuner inför bevattningsförbud varje sommar och andra måste avsalta havsvatten för att täcka kommunens behov. Gästföreläsare Frida Eklund från Vattenmyndigheten för södra Östersjö-området berättar mer om hur vattenbristen ser ut idag och hur man kan övergå till en hållbar vattenresurshantering!

Se föredraget här!