Skog och träd

Naturskyddsföreningen i Skåne har under många år arbetat med att dokumentera och bevara värdefulla skogar och andra trädbärande marker i Skåne. Syftet har varit att uppmärksamma och öka kunskapen om de värden som finns i såväl skogsmiljöer som i de olika miljöer som innehåller träd utanför skogsmarken. Det kan vara alléer, kyrkogårdar, parker, lövängar och trädbevuxna hagmarker.

Flera projekt har genomförts, bland annat Evighetsträd, Skyddsvärda skogar, Jätteträd, inventering av skogar där kunskapen om rödlistade arter är dålig samt lövängsinventering i nordöstra Skåne. En del av dessa beskrivs nedan.