Nedladdningsbart material

En del material som Naturskyddsföreningen i Skåne gett ut finns inte att köpa utan bara att ladda ner och skriva ut själv. Det kostar ingenting att ladda ner materialet.

Artrik vägkant
Varje landsdel har sina speciella vägkantsväxter, som måste bli sedda och vårdade. Berggrund, klimat och växthistoria ger olika förutsättningar. Här kan du läsa mer om hur man vårdar och bibehåller de artika och värdefulla vägkanterna. >>Ladda ned folder
Kontakt Ebba Werner, blomrika.vagkanter@gmail.com

Lavfloran i 10 områden i västra Skåne
Författare: Ulf Arup

page000001På uppdrag av Naturskyddsföreningen i Skåne har lavfloran inventerats i tio områden i västra Skåne. Områdena är spridda i flera olika kommuner och har valts ut i samråd med respektive lokalkrets av Naturskyddsföreningen. Under inventeringen har framför allt rödlistade arter eftersökts, men även andra sällsynta eller anmärkningsvärda arter har noterats. Områdena har klassats sinsemellan med avseende på värdet av lavfloran. På kartorna för respektive område finns markeringar av de partier som är intressanta ur lavsynpunkt. Ladda ner Lavfloran i 10 områden i västra Skåne (pdf 1,81 mb).

Goda exempel för biologisk mångfald i odlingslandskapet
Författare: Olle Kvarnbäck

Goda_exempel_rgbDetta samarbetsprojekt mellan SNF och LRF vill visa på goda exempel där lantbrukare bevarar, återskapar och nyskapar värdefulla naturmiljöer. Vi hoppas att denna skrift skall inspirera naturintresserade och lantbrukare att samarbeta och utveckla liknande projekt på många fler ställen i det skånska odlingslandskapet.
Vi vill lyfta fram de goda exemplen för att visa att sådana finns, visa var de finns, visa hur de kan genomföras och för att skapa ett bättre samarbetsklimat mellan olika involverade aktörer.
Skåne utgör tre procent av Sveriges yta men hyser 17 procent av åkermarken och producerar en tredjedel av landets livsmedel. Det skånska odlingslandskapet innehåller i många avseenden en unik, särpräglad och stor biologisk mångfald. Problemen skärskådas ständigt; hur skall mångfalden bibehållas och stärkas i ett landskap, som praktiskt taget helt präglats av människan och hennes lika skiftande som ingripande verksamhet? Men mycket positivt, som inte alltid syns utåt, har skett de senaste åren. Goda Exempel vill just lyfta fram dessa exempel på positivt arbete för bevarandet av den biologiska mångfalden.
Ladda ner Goda exempel (pdf 1,16 mb)

Skyddsvärda trädmiljöer i Skåne för bevarande av den biologiska mångfalden
Författare: Per Blomberg
skyddSkånes trädmiljöer är några av landets artrikaste naturtyper och den långa hävdpåverkan har skapat hävdberoende artsammansättningar. De senaste 150 årens stora omvandling av landskapet och ändrade skogsbruksmetoder har gjort att många arter är hotade. I ädellövskogen, som bara täcker 1% av landet men har en stor del av sin utbredning i Skåne, finns över hälften av de hotade arterna. Denna rapport presenterar det kända kunskapsunderlaget om var de skyddsvärda trädmiljöerna i Skåne finns och hur de skall skyddas. Med ökad kunskap kommer materialet att kompletteras framöver.
Ladda ner Inledning & sammanfattning (pdf 269 kb).
Hela boken på 240 sidor finns att köpa för 100 kr.

Naturvård i lövskogen – en idékatalog
Författare: Ulf Mörte
Nvvard i lovskogenIdékatalogen utarbetades som ett led i skogskampanjen 1999 inom ramen för projektet “Nemoral lövskog” som Naturskyddsföreningen i Skåne drev tillsammans med Hallands Naturskyddsförening. Skriften har sedan en tid varit slut, men nu kommer den snart igen. Syftet är då som nu att ge inspiration och idéer till den som vill utforska lövskogarna i sin hemtrakt.
Ladda ner Naturvård i lövskog (pdf 951 kb)


Idékatalog – 137 punkter för ett grönare Skåne

Författare: Ulf Lundwall
137_punkter_foer_ett_groeFör hundra år sedan bodde nio av tio svenskar på landsbygden – idag bor nio av tio i tätorter. Under 1970- och 80-talen minskade grönytorna i städerna med mellan tio och tjugo procent. Få försök har gjorts för att kompensera den förlusten. Idékatalog: 137 punkter för ett grönare Skåne tar upp förslag på hur man genom praktiska åtgärder kan berika tätorterna. Här ges exempel på hur man kan berika parker och grönområden i och kring tätorterna. Genom att låta naturen återerövra plats i och kring tätorterna blir de rikare på livsmiljöer för växter och djur, samtidigt som tätorterna blir vackrare och mera hälsosamma för människorna som bor och vistas där.
Ladda ner Idékatalog: 137 punkter för ett grönare Skåne (pdf 859 kb)

Rödlistade arter i sydskånska trädmiljöer: en översiktlig inventering av lavar, mossor, svampar och vedinsekter i 20 områden
Författare: Ulf Arup, Sven-Åke Hanson, Lars Huggert, Per Blomberg
Roedlistade_arter_i_sydskSkånes äldre trädmiljöer tillhör några av landets mest skyddsvärda naturområden med en mångfald av hotade och missgynnade arter. Tyvärr är kunskapen om de lägre organismerna mycket bristfällig vilket försvårar skydd av områden och utformande av en lämplig skötsel. För att öka kunskapen om den biologiska mångfalden i sydskånska trädmiljöer inventerades 20 utvalda områden som verkade speciellt intressanta under sammanställningen av rapporten: Skyddsvärda trädmiljöer i Skåne, Naturskyddsföreningen i Skåne 2000.
Några av de skickligaste inventerarna i Skåne med specialkompetens för de olika organismgrupperna anlitades. Med de små resurser som stod till förfogande blir det en översiktlig bild av vilka hotade arter som förekommer. Men de arter som har hittats räcker oftast mycket väl för att bedöma områdets naturvärde och skötselkrav. Det är vår förhoppning att denna rapport skall vara en hjälp för markägare och myndigheter i det fortsatta naturvårdsarbetet.
Ladda ner Rödlistade arter i sydskånska trädmiljöer (pdf 476 kB)

En del äldre böcker vi givit ut som är helt slut finns att ladda ner även de. De nedanstående samt ytterligare ett femtiotal av de äldre årsböckerna medföljer gratis digitalt på den DVD-skiva som finns i Skånes natur under 100 år.

Observera att nedanstående länkar inte fungerar f n, vi hänvisar under tiden vi löser det till skivan som omnämns ovan.

1926-27, Skånes natur, del 1
1926-27, Skånes natur, del 2
1928, Skånes natur
1929, Skånes natur
1930, Skånes natur
1931, Skånes natur