Den biologiska mångfaldens pris

Gullakra_mosse_bastardsvarmareMed Den biologiska mångfaldens pris vill vi sprida kunskap, skapa engagemang och intresse för biologisk mångfald hos allmänheten. Målsättningen med priset är att uppmuntra och stärka olika insatser för en rik biologisk mångfald i Skåne. Den 19 november 2023 kommer priset att delas ut på konferensen Biologisk Mångfald i Skåne.

Nominera här!
Kontakt och nomineringar: Skicka dina nomineringar med motivering till Naturskyddsföreningen i Skåne: Magnus Billqvist

Den biologiska mångfaldens pris instiftades 2009. Naturskyddsföreningen i Skåne och Studiefrämjandet Skåne-Blekinge står för utdelningen av priset.

Alla som gjort en värdefull insats för vild eller odlad biologisk mångfald i Skåne kan nomineras. Prissumman uppgick under 2021 till 15 000 kr. Nomineringar kan göras av privatpersoner och av organisationer. Pristagaren utses av en jury tillsatt av representanter från Naturskyddsföreningen i Skåne och Studiefrämjandet Skåne-Blekinge. Nomineringar kan göras när som helst under året och inkomna förslag kvarstår och tas upp till beaktande även följande år.

Från och med 2011 delas priset ut vartannat år och det är Naturskyddsföreningen i Skåne och Studiefrämjandet Skåne-Blekinge som delar ut det. Under 2023 kommer priset att delas ut på konferensen Biologisk Mångfald i Skåne.

Tidigare pristagare
2009: Sven Hernborg
2010: Patrik Olofsson
2011: Håkan Hallander
2013: Eva Jansson och Jens Weibull
2015: Mikael Kristersson, Skanör
2017: Charlotte Wigermo, Kristianstad
2019: Per Modig, Kristianstad
2021: Biparadiset i Örkelljunga
2023: Havängslamm

Vad är biologisk mångfald?
mindre smaragdflicksländaBiologisk mångfald, eller biodiversitet, är ett samlingsbegrepp för livet på jorden i sin helhet och i alla dess former. Enkelt sett kan man säga att stor variation och komplexitet ger hög biologisk mångfald. Biologisk mångfald kan ses på flera olika skalor. På en hög nivå innebär det att det finns många och olika ekosystem och naturtyper – skog, våtmarker, sjöar, ängar m.m. För en hög biologisk mångfald krävs att dessa miljöer innehåller alla de arter som hör hemma i miljön och att samspelet mellan dem fungerar. Under de senaste decennierna har man arbetat mycket med att kartlägga och bevara gamla lantraser och kulturväxter, men det är först under de allra senaste åren som man börjat arbeta med den vilda faunan och floran på motsvarande sätt.

I ett längre perspektiv, särskilt under perioder med snabba förändringar, är denna genetiska mångfald nödvändig.

Varför är det viktigt att bevara biologisk mångfald?
rovarekulan1Förlusten av arter, naturtyper och ekosystem är ett accelererande problem på global nivå. Livet på jorden är helt beroende av biologiska resurser och så kallade ekosystemtjänster. Utan fungerande ekosystem kraschar mänsklighetens möjlighet till överlevnad. Jordbruk, skogsbruk och fiske bygger helt och hållet på ett fungerande och uthålligt nyttjande av naturen. Biologisk mångfald i mark och vatten är en förutsättning för nedbrytning och omsättning av näringsämnen. Utan humlor, bin och andra pollinatörer blir det vare sig frukt eller bär. Naturen ger inspiration och är en källa till såväl själslig som kroppsligt välbefinnande. I takt med att naturen utarmas minskar våra möjligheter till ett innehållsrikt friluftsliv. Upplevelsen av frisk luft, doftande blommor, fladdrande fjärilar och tiggande fågelungar bidrar till en god hälsa.

gullvivaDagens biologiska mångfald är resultatet av miljarder år av evolution. Under denna långa tidsrymd har jorden kommit att bebos av miljontals arter med fantastiska egenskaper och förmågor. Det är lätt att känna olust inför att människan utraderar frukten av denna långa utvecklingshistoria. Inte minst eftersom vi därigenom kraftigt begränsar framtida generationers överlevnadsmöjligheter. Det är omöjligt att veta vilka arter som är viktiga för jordens framtida överlevnad. I enlighet med försiktighetsprincipen ska vi därför arbeta för att bevara hela den biologiska mångfalden med alla dess komponenter.

Med den biologiska mångfaldens pris vill vi särskilt uppmärksamma arbetet för att bevara och utveckla biologisk mångfald i Skåne genom ett aktivt och framåtsträvande arbete.