Lövängar

abrolla1De vackra lövängarna är en bortglömd miljö med otroligt höga natur- och kulturhistoriska värden som nu snabbt håller på att försvinna. Det har tyvärr inte gjorts någon sammanställning av var de sista lövängsfragmenten finns och för att kunna rädda dem har vi genomfört en inventering.

Kvarvarande lövängar
Bruket att ta lövfoder till husdjuren hade fram till 1900-talet en stor utbredning i Europa. Det medförde ett mångbruk där både hö på marken, löv på träden och klenvirke skördades. Lövtäkten skedde främst genom hamling, d.v.s. grenarna kapades 2-4 meter och sedan sköt träden nya skott som regelbundet kapades. Sydgränsen för lövängsområdet i Sverige gick genom Göinge i nordöstra Skåne. Lövängsbruket var här levande till strax efter andra världskriget.

sporrakullaDe kvarvarande lövängsresterna finns idag främst i anslutning till byar och gårdar i Osby, Östra Göinge, Hässleholms och Bromölla kommuner. Lövängsresterna har mycket stora kulturhistoriska värden och finns ofta i trakter med välbevarat Sporrakulla odlingslandskap och välbevarade byggnader. Dessutom är många hotade arter knutna till de äldre hamlade träden. Trots att få undersökningar gjorts finns det goda skäl att misstänka att lavfloran och såväl insekts- som fågelfaunan är rik i dessa miljöer. Utförda nationella inventeringar som de av nyckelbiotoper och ängs- och betesmarker gjorda på senare år uppvisar en del lövängar. Huvuddelen av de kvarvarande lövängsresterna står dock i övergången mellan skogsmark och odlingsmark, i anslutning till trädgårdar och som ohävdade lundar i odlingsmarken. Just detta, för lövängarna olyckliga läge, har medfört att de hamnat i en gråzon mellan olika aktörers ansvarsområden. Positivt är däremot att intresset för att hamla träd återkommit och på flera gårdar ser man idag nyhamlade träd. Naturskyddsföreningen i Skåne initierade tillsammans med bl a Osby och Östra Göinges kommuner år 2004 ett arbete för att inventera lövängar och hamlade träd i Osby och Östra Göinge kommuner i nordöstra Skåne.

hamlad-askSyftet med projektet var att lokalisera de kvarvarande lövängsresterna i Osby och Östra Göinge, sprida kunskap om lövängsresterna och deras värden samt tillsammans med berörda aktörer verka för lövängarnas bevarande och utveckling. Projektet drevs som ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen i Skåne och Osby och Östra Göinges kommuner. Ekonomiskt bidrag till projektets genomförande inkom från Region Skånes miljövårdsfond, Länsstyrelsen och Svenska Naturskyddsföreningen. Länsstyrelsen, Skogsvårdsstyrelsen och lokalt engagerade LRF-medlemmar var också knutna till projektet.

Ladda ner våra resultat
– Projektrapport inkl resultat & lövängens historia finns här som pdf-fil (obs: 2,9 mb stor).
– 1 555 i sammanhanget intressanta träd noterades och finns i denna pdf-fil (155 kb).