Åvarps fälad

86-avarp-pb_skane_20090520_imgp5108Vid Söderåsens södra fot ligger naturreservatet Åvarps fälad som är en rest av den gamla utmarken till Åvarps by som omnämns redan 1514. Området består av en busk- och trädrik fäladsmark med hävdgynnad flora. För bara 200 år sedan såg stora delar av åsens sydsluttning ut som i Åvarps fälad. Området har aldrig varit uppodlat och betas idag av ridhästar och kvigor.

Mycket goda näringsförhållanden och rörligt grundvatten ger en rik flora och över 500 kärlväxtarter är funna här. Busk- och trädskiktet består av slån, nyponros, vildapel och en. I fältskiktet finner man stenmåra, gulmåra, gråfibbla, gulsippa, kattfot, Sankt Pers nycklar, mandelblomma, smörbollar samt den rödlistade reviga blodroten. Våren är vacker här med mattor av vit-, blå- och gulsippor samt lungört, lundvårlök, lundviol och skogsbingel.

Många intressanta fågelarter häckar här som mindre hackspett, gröngöling, forsärla, gransångare och stenknäck.

Även de skogsklädda sluttningarna norr om reservatet är värda att besöka.

Vägbeskrivning: Från vägen mellan Norra Vram och Stenestad, går en grusväg mitt emot ett f.d. mejeri söderut. Kör igenom Åvarps by tills vägen tar slut vid en scoutstuga. En mindre parkering ligger intill reservatet.

Referenser: Från Ven till Hallands väderö, Skånsk naturguide, Floran i Skåne, Skånsk skådarguide