Liarum

Skogsnära betesmark
gullvivaDet är ur­bergsunderlaget och den magra jordmånen samt de ofta skarpa slutt­ningarna som har gett betesmarkerna uppe på Linderödsåsen dess karaktär. Marken har inte varit lämpad för plogen utan skogen har fått domi­nera och mest lämna utrymme åt betesdjuren. Hela åsryggen har däri­genom fått en till naturen anpassad markanvändning. Inte minst nord­ostsluttningen har ansetts speciellt skyddsvärd med sina raviner, utsik­ter och väl hävdade hagmarker.

Av allt detta vill Naturskyddsföreningen i Kristianstad gärna fram­hålla ett område på tre hektar omedelbart söder om byn Liarum strax nordost om Linderöd. En tidigare äng har blivit naturbetesmark, som i sina mellersta partier blivit vackert bibehållen medan igenväxning på­går i nord- och sydkanterna och öppenheten där börjar gå förlorad.

Området ligger på sluttningen av en djup ravin och man får härlig utsikt över högvuxna ädellövskogar åt alla håll. Hagarna ligger trevligt inramade av såväl grönska som gärdsgårdar och yppar spår efter tidi­gare markanvändning: odlingsrösen, skottskogsrester och växter med slåtterursprung. I sluttningen frammanas grundvatten, som garanterar en artrik fuktängsvegetation. Floran i hagmarken, bokskogen och vy­erna gör det lilla området till ett attraktivt utflyktsmål. I Liarum tar man vägen mot Sätaröd och strax har man klenoden på höger hand.

Texten är hämtad ur Arne Schmitz bok Våra smultronställen, föreningens årsbok 1998.