Uggleskogen

135-uggleskogenUggleskogen är ett kommunalt naturreservat i Perstorps kommun. Reservatet ligger i direkt anslutning till Perstorps tätort och är sammankopplat med naturreservatet Mulleskogen i norr. De två tätortsnära reservaten bildar tillsammans ett populärt område för friluftsliv.

Den fina bokskogen är ett populärt strövområde med flera markerade leder. Bokskogen är som vackrast på våren under lövsprickningen då vitsippor och harsyra blommar som rikligast. Chansen är också stor att få höra ugglor under våren i Uggleskogen.

Tätortsnära bokskog
Uggleskogen består till största delen av bokskog. De äldsta träden kan ha grott så tidigt som i slutet av 1700-talet. Eftersom en del av träden har uppnått en ansenlig ålder på ett par hundra år så finns det gott om trädstammar med hål och multnande ved. I den döda veden lever skalbaggslarver som i sin tur utgör föda åt bland annat olika hackspettsarter. I Uggleskogen har både större hackspett, spillkråka, gröngöling och mindre hackspett observerats.

Rödlistade lavar
De gamla träden är också hemvist för flera olika lavar och mossor. Bland lavarna kan rödlistade arter som bokvårtlav, lunglav och dvärgbägarlav nämnas.

Våtmarker och stenmurar
Uggleskogen rymmer även en bäck och en mindre damm. Vid dessa skiftar skogen karaktär och bokarna ersätts av sumpskog med främst al och björk.

Genom reservatet löper ett antal stenmurar som en gång i tiden utgjorde ägogränser. I området finns också ett par områden med ängsrester som minner om att skogen en gång i tiden har varit betydligt mer öppen.

Friluftsliv
Uggleskogen ligger i den östra kanten av Perstorp i anslutning till bad- och idrottsanläggning. I reservatet finns flera motionsslingor och stigar.

Hitta hit
Uggleskogen ligger i Perstorps nordöstra del. Området är ett kommunalt naturreservat bildat 2002 och delar av området ingår dessutom i Natura 2000.

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).
N 56.141889, E 13.390306

Referenser: Länsstyrelsen i Skåne