Värsjön

varsjon En ren sjö

Det är gott om sjöar i norra Skåne men variationen i fråga om vatten­kvalitet är stor – i skogsmarken är de oftast näringsfattiga men i de enskilda fallen spelar många faktorer in.

Värsjön på gränsen mellan Örkelljunga och Hässleholms kommuner betecknas som en relativt näringsrik klarvattensjö med skoglig inram­ning samtidigt som ett äldre odlingslandskap med bland annat skogs­bete fortfarande karaktäriserar viss del av omgivningarna. Själva sjön ger orört och ostört intryck, knappt någon bebyggelse bryter stränder­nas ymnigt gröna lövridåer. Under dessa gömmer sig på en del håll branta sluttningar, men i några grunda vikar ligger stenbumlingar ut­spridda på ljusa grusbottnar.

solnedgang-vid-varsjonNågot av ödemarksstämning råder över sjön, vilken också stärks av den i sådant sammanhang klassiska ljudil­lustrationen: storlommens rop hörs långt utifrån sjön men rullar med bibehållen styrka in över strandkanterna. Bättre kvalitetsbeteckning kan en sjö knappast få numera och de limnologiska värdena anses ock­så vara avsevärda. Fiskgjuse och storskrake hämtar sin föda ur det fisk­rika vattnet och Värsjön stoltserar ytterligare med att ännu hysa flodkräfta i sin fauna. Genom att sjön har begränsat tillrinningsområde, endast tre gånger så stort som dess yta, och omgivningarna dessutom är föga belastade av tidens miljöproblem förekommer knappast di­rekta utsläpp. Värsjön är ren.

Texten är hämtad ur Arne Schmitz bok Våra smultronställen, föreningens årsbok 1998.

Området nås från E4 norr om Åsljunga där en väg går österut till sjöns norra del. Parkeringsmöjligheterna är begränsade och enklaste stället att stanna är förmodligen vid badplatsen. Via Skåneleden är det möjligt att från Örkelljunga vandra hit på några timmar. I Örkelljunga finns bussförbindelse.

Referenser: Länsstyrelsen i Skåne