Matsalycke

Orkidéer och gullvivor vid Broby matsalycke12_mbi
Den 12 maj 1956 fick föreningen som gåva av Ester Mattson en del av en fastighet vid. Den ligger i Östra Göinge kommun mellan Broby och Knislinge utmed Helgeå. Efter avstyckning fick fastigheten beteckningen Nöbbelöv 5:4 och omfattar 1,8 ha. Föreningen fick området under förutsättning att det skulle avsättas som naturreservat. Så skedde också den 8 oktober 1976 och reservatet fick beteckningen Matsalycke.

Matsalycke utgörs av en betad asklund med inslag av ek, al, björk och hassel. I fältskiktet växer gullvivor och Sankt Pers nycklar men också hundkäx och brännässlor. Trädens ålder varierar från cirka hundra år för huvudbeståndet ner till tjugo-trettio år. Några askar bär spår av tidigare hamling.

matsalyckeMålsättningen för skötseln är att bibehålla en asklund med rik örtvegetation och med intryck av äldre hävd. Därför betas området tämligen hårt och hundkäx och nässlor hålls efter genom slåtter.

Till Matsalycke hör också en remsa mark mellan väg 19 och Helgeå och här finns en informationstavla som i korthet beskriver området. Fiskerätt i ån ingår inte.

Den som vill njuta av förbundets asklund vid Nöbbelöv kan bekvämt göra detta från den rastplats som Trafikverket iordningställt omedelbart norr om fastighetsgränsen mellan vägen och ån. Se mer om reservatet här.

OBSERVERA…
Väg 19 kommer inom kort (ca år 2024) att breddas och göras om till 1+2-väg. Rastplatsen kommer då att tas bort och angöringsplats till området är därför i dagsläget (2022) osäker. Uppdatering kommer därför när vi vet.