Sporrakullagården

Kultur och natur Sporrakullagården - Foto: Per Blomberg

Många av de avlägset och ensligt belägna gårdarna i Skånes norra delar har bevarat åtskilligt av gamla bruksfor­mer. Där ägarna till slut inte orkat föra gamla traditioner vidare har kommuner eller ideella föreningar tagit vid och fortsatt den ålderdom­liga driften.

Sporrakullagården, några kilometer nordost om Sibbhult, är byggd på Snapphanetiden och en av få gårdar som under Karl XI:s krig klarat sig från att bli nerbränd – gården har för övrigt använts vid filminspelningar om de skånska fejderna. Den har också blivit förklarad som byggnadsminne och ska således bevaras i sitt ursprungliga skick. Skyddet inskränker sig längre än så: gårdens ägor har till stora delar skötts som i äldre tid, varför den museala karaktären också gäller om­givningarnas hagmarker, lövängar, stengärdsgårdar med innesluten fädrift, hamlade träd (främst askar) och i någon mån även skog och blötäng, vilken senare Naturskyddsföreningen i Osby-Ö.Göinge hjäl­per till att hävda. Återigen ett ställe där natur- och kulturvård på ett lyckligt sätt låter sig förena!

Vid Sporrakullagården - Foto: Per BlombergTexten är hämtad ur Arne Schmitz bok Våra smultronställen, föreningens årsbok 1998.