Grevie åsar

101-grevie-asar-imgp9544Även kallat Grevie backar.

På Bjärehalvön söder om Grevie ligger ett system av rullstensåsar i naturreservatet Grevie åsar. Den här typen av åldriga betesmarker fanns det gott om i Skåne en gång. Idag finns det endast rester kvar bevarade som reservat.

Området har betats under lång tid och de centrala delarna betas än idag. Floran på torrängarna är intressant och under våren blommar backsipporna i stora fält. På sydsluttningarna växer det även ljung, fårsvingel, knippfryle, vårbrodd, gråfibbla, backtimjan, mandelblom och ögontröst här. Även insektslivet är rikt med bl.a. många fjärilsarter som besöker blommorna. På sluttningarna mot norr är arterna ofta helt andra som t.ex. blåbär, stenmåra, ängsvädd, gökärt, gullris och ängsviol.

Vid Grevie åsar finns flera olika naturtyper. Gräshed och fäladsmark dominerar men här finns även våtmarker, alkärr, hagmark, enefälader samt några mindre skogspartier med inslag av lundvegetation och dess typiska växter. I områdets västra del rinner Tinabäcken som fått sitt namn p.g.a. att den aldrig fryser till på vintern.

Grevie nås lätt med buss och parkering finns i södra delen.

Referenser: Från Ven till Hallands väderö, Naturen på Bjäre