Kulla Gunnarstorp

Kulla Gunnarstorp Foto Per Blomberg/skånska bilder.Vid kusten norr om Helsingborg ligger slottet Kulla Gunnarstorp med vallgrav vars omgivningar är skyddade som naturreservat sedan 1982. Naturreservatet består av öppna områden intill havet med blottad sandsten, klapper- och sandstränder samt blandskog av ek, tall och björk.
När gräsmattorna skulle anläggas efter slottet byggts 1865-68 användes tydligen utländskt gräsfrö. Flera utländska arter som härstammar från grässådden finns kvar än idag i olika mängd t.ex. parkgröe, parksmultron, skogsfibblor, vitfryle, parkmåra och stortimjan.

Området berörs av ett omfattande rovfågelsträck både vår och höst. Talrikast är ormvråk och bivråk men även fjällvråk, sparvhök, fiskgjuse, glada, brun kärrhök, lärfalk m.fl. ses här om än i färre antal.

Närheten till Helsingborg och de angränsande samhällena Domsten och Hittarp gör att området är välbesökt. En parkering finns vid badstranden i norra delen av Hittarps samhälle där strövstigar utgår till skogarna på sluttningen. Flera strövstigar gör området lättillgängligt.

Bussförbindelse finns i anslutning till området.

Referenser: Floran i Skåne, Skånsk skådarguide, Länsstyrelsen i Skåne