Kullaberg

Kullaberg Foto Per Blomberg/skånska bilder.Ett klassiskt skånskt naturområde är Kullaberg med vidunderlig utsikt över Öresund och Kattegatt. Topografin och klimatet varierar mycket och skapar därför ett varierande växt- och djurliv. På land finns branta klippor, grottor, hedmarker, ängar, betesmarker, enbuskmarker och skogsmarker att utforska. Det är en 15 km lång och två km bred urbergshorst. Från den högsta punkten, Håkull på 187,5 m, har man en milsvid utsikt över land och hav. På Kullaberg finns unika naturupplevelser både på land och i havet. Det finns även ett marint reservat lockar den dykande naturintresserade utforskaren.

Naturum Kullaberg är ett besökscenter vid Kullens fyr längst ut på spetsen mot norra inloppet till Öresund. Runt omkring i naturum finns moduler placerade, där du kan gissa på fågelläten, svampar, blommor eller märkliga djur i havet. Barnens favorit blir ofta saltvattensakvariet där den som vill kan känna på en sjöstjärna. På naturum Kullaberg kan du få tips och idéer på vandringar och utflykter i naturen.

Arter
De sydliga sluttningarna har hög solinstrålning som gynnar de värmekrävande arterna, t.ex. några fjärilar. Berget är till stora delar bevuxet med lövskog där vitsippor, ängskovall, lundarv, myskmadra och gulplister blommar. I dalarna finner man blåsippor, gulsippor, ramslök och skogsbingel samt den sällsynta månviolen. Här finns även magra tallskogar och äldre granplanteringar. Här och var ser man rester av de förr utbredda ljungfäladerna med blåbär, kruståtel, fårsvingel, blodrot och stenmåra. I de mindre kärren och fuktmarkerna hittar man sileshår, vitmossor, kaveldun, tranbär, ängsull samt olika starrarter. Närmast havet finns lavbevuxna klippor med de allra tåligaste arterna som skörbjuggsört och strandaster. Inventeringar från 70-talet visar att hela 70 % av den svenska floran växer inom området om man bortser från rena fjällarter.

Vid fyren växer flera hotade arter som gräsen ekorrsvingel och vittåtel samt fältnarv och skånskt oxbär. I grottorna nedanför fyren förekommer flera sällsynta mossarter. Här ute vid fyren finns också naturum och restaurang.

En rik insektsfauna har skapats av det gynnsamma klimatet och de varierande biotoperna. Ett stort antal av våra vanliga dagfjärilar flyger här tillsammans med mer ovanliga som sälgskimmerfjäril. Flera arter trollsländor flyger vid moss- och hedmarkerna.

Det finns möjligheter att träffa på rådjur, kronhjort, hare, kanin, skogsödla och kopparödla. De mer diskreta snokarna och huggormarna kan man också få se om man har tur. Den större vattensalamandern leker i flera småvatten. Ta med kikare och spana ut över havet så kan du få syn på tumlare! Den lilla tandvalen ser ut som en delfin och finns i havet runt Kullaberg.

Kullaberg är mest känt för ornitologer p.g.a. havsfågelsträcket vid den västra spetsen. Vår och höst är det en sträcklokal för såväl rov-, sjö- som småfåglar. Tättingar kan vara talrika under våren, t.ex. ringtrast.

Även för den arkeologiskt intresserade finns det mycket, som ett stort antal fornlämningar från olika epoker med boplatser, gravhögar och domarringar.

Bussförbindelse finns till Mölle i söder. Flera strövstigar finns i området.

Referenser: Från Ven till Hallands väderö, Skånsk naturguide, Vägen till naturen i Skåne, Skånsk skådarguide

Tumlare