Kullaberg

 

Ett klassiskt skånskt naturområde är Kullaberg som utgör gräns mellan Öresund och Kattegatt. Det är en 15 km lång och 2 km bred urbergshorst. Från den högsta punkten, Håkull på 187,5 m, har man en milsvid utsikt över land och hav. Här finns unika naturupplevelser både på land och i havet. Topografin och klimatet varierar mycket och skapar därför ett varierande växt- och djurliv. På land finns branta klippor, grottor, hedmarker, ängar, betesmarker, enbuskmarker och skogsmarker att utforska. Ett marint reservat lockar den dykande naturintresserade utforskaren.

De sydliga sluttningarna har hög solinstrålning som gynnar de värmekrävande arterna, t.ex. några fjärilar. Berget är till stora delar bevuxet med lövskog där vitsippor, ängskovall, lundarv, myskmadra och gulplister blommar. I dalarna finner man blåsippor, gulsippor, ramslök och skogsbingel samt den sällsynta månviolen. Här finns även magra tallskogar och äldre granplanteringar. Här och var ser man rester av de förr utbredda ljungfäladerna med blåbär, kruståtel, fårsvingel, blodrot och stenmåra. I de mindre kärren och fuktmarkerna hittar man sileshår, vitmossor, kaveldun, tranbär, ängsull samt olika starrarter. Närmast havet finns lavbevuxna klippor med de allra tåligaste arterna som skörbjuggsört och strandaster. Inventeringar från 70-talet visar att hela 70 % av den svenska floran växer inom området om man bortser från rena fjällarter.

Vid fyren växer flera hotade arter som gräsen ekorrsvingel och vittåtel samt fältnarv och skånskt oxbär. I grottorna nedanför fyren förekommer flera sällsynta mossarter. Här ute vid fyren finns också naturum och restaurang.

En rik insektsfauna har skapats av det gynnsamma klimatet och de varierande biotoperna. Ett stort antal av våra vanliga dagfjärilar flyger här tillsammans med mer ovKullaberg Foto Per Blomberg/skånska bilder.anliga som sälgskimmerfjäril. Flera arter trollsländor flyger vid moss- och hedmarkerna.

Det finns möjligheter att träffa på rådjur, kronhjort, hare, kanin, skogsödla och kopparödla. De mer diskreta snokarna och huggormarna kan man också få se om man har tur. Den större vattensalamandern leker i flera småvatten.

Kullaberg är mest känt för ornitologer p.g.a. havsfågelsträcket vid den västra spetsen. Vår och höst är det en sträcklokal för såväl rov-, sjö- som småfåglar. Tättingar kan vara talrika under våren, t.ex. ringtrast.

Även för den arkeologiskt intresserade finns det mycket, som ett stort antal fornlämningar från olika epoker med boplatser, gravhögar och domarringar.

Bussförbindelse finns till Mölle i söder. Flera strövstigar finns i området.

Referenser: Från Ven till Hallands väderö, Skånsk naturguide, Vägen till naturen i Skåne, Skånsk skådarguide