Lya fälad

Ett landskap från förr

På platån ovanför Båstad visar Hallandsås upp en ålderdomlig sida. Lya fälad kan sägas vara en liten rest av en tidigare Ljung, beskuren - Foto: Per Blombergdominerande na­turtyp, som bildats då skogen avverkats. Den kuperade och blockrika terrängen ägnade sig inte nämnvärt åt odling utan lämnades åt betes­djuren att vårda. Ljunghedar bredde ut sig över stora områden och Lya fälad kan ses som ett monument över en historisk epok som varade fram till innevarande sekel. Endast några trädsolitärer står ute i den ljungklädda heden, som i sina torrare partier lämnar plats för slåttergubbe, svinrot, hönsbär och annat. Dessa sätter om våren sina färg­klickar i den grå ljungmattan samtidigt som de nyutslagna lövträden får en speciell fräschör i denna lite kärva miljö. Själva ljungen – arterna är både ljung och klockljung – ska förstås bäst upplevas i augusti, då blomningen sätter hela heden i lila flammor.

Vårutflykten kan med fördel utsträckas till omgivningen. Inte bara Lya fälad minner om gamla tider. Hela omgivningen är präglad av småskalig odling och betesdrift eller, i lägre och fuktigare partier, av lummig lövskog och kärrvegetation. Vid bl.a. Korup kan spåren efter äldre markanvändning skönjas i odlingsrösen och stengärdsgårdar, som inramar beteshagar, en del ännu väl hävdade, andra i olika skeden av igenväxning.

Texten är hämtad ur Arne Schmitz bok Våra smultronställen, föreningens årsbok 1998.