Rååns dalgång

Rååns dalgång Foto Per Blomberg/skånska bilder.Den norra delen av Rååns dalgång är skyddad som naturreservat för sina höga naturvärden och betydelse för det tätortsnära friluftslivet. Reservatet bildades 1999 och är 49 ha stort. Dalgången är mycket vacker med skogsklädda sidor och betad dalbotten. Råån flyter igenom betesmarker, våtmarker, åkrar och lundar innan hon mynnar ut i Öresund.

Området är artrikt och utgör en fristad för härmsångare, grävling, småvessla, öring och olika fladdermusarter i det omgivande dominerande kulturlandskapet. Här växer bl.a. gullpudra, smånunneört och lungört. Fågellivet är rikt med bl.a. rödhake, bofink, koltrast, trädgårdssångare, gransångare, härmsångare och gärdsmyg som sjunger från buskagen och de grova träden längs ån. Häckar gör även röd glada, gråhäger, korp, mindre hackspett och stjärtmes. Även insektslivet är rikt med flera arter av sländor och fjärilar. Blå jungfruslända, blågrön mosaikslända, nässelfjäril, amiral och slåttergräsfjäril för att nämna några som brukar flyga här. Även själva vattenområdena är artrika med havsöring, bäcknejonöga, den lilla hotade grönlingen samt större vattensalamander och andra groddjur.

Området nås lätt med cykel från Helsingborg och parkeringar finns på flera ställen intill reservatet. För att komma hit tar man av från motorvägen och följer den mindre vägen mellan Helsingborg och Gantofta från Hästhagsrondellen.

Referenser: Från Ven till Hallands väderö, Skånsk skådarguide