Rönnebjer

Kors på krönet

Mitt emellan Ottarp och Tågarp höjer sig en markant silhuett mot himmeln och redan på långt håll anar man, att den höga kullen undgått plogen och sedan länge fungerat som betesmark. Den glest utspridda buskvegetationen varslar om detta, men vad som konfunderar är det stora svarta kors som så tydligt avtecknar sig högst uppe på toppen.

Frö - Foto: Magnus BillqvistSådant väcker nyfikenhet och frestar till bestigning av backen, Rönnebjer kallad. Några vänligt sinnade hästar möter vid grinden på sydsidan och bekräftar markanvändningen, en väl hävdad torräng med därtill hörande gräs- och örtvegetation samt rosenbuskar, vars taggar håller känsliga mular borta. Kringströdda, lavklädda stenblock sticker upp ur grässvålen, smulor av inlandsisens kvarlämnade moränlast, medan berggrund på platsen utgörs av lerskiffer, tillgänglig i en angränsande bäckdal.

Så till toppen och det sällsamt placerade korset, som på en sockelplatta får sin förklaring. Det har rests av bygdens folk till minne av den danske prinsen Oluf Haraldsen, som stupade i slaget vid Tjuteå år 1143 mot konung Erik Lamm. När korset restes framgår inte men maningen på plattan, att “Vörda och vårda denna plats”, får gärna evigt följas. Förutom de närliggande kvaliteterna är utsikten över hela bygden och inte minst början på Rååns djupnande dalgång utsökt.

Texten är hämtad ur Arne Schmitz bok Våra smultronställen, föreningens årsbok 1998.