Stora Hults fälad (Kurts fälad)

Stora hultFäladen överläts genom till Svenska Naturskyddsföreningen som under 1991 överlät till SNF Skåne både ägandet och naturvårdsförvaltandet av fäladen. Redan 1959 fridlystes området som naturminne, som var dåtidens närmaste motsvarighet till det som idag heter naturreservat. Från och med 1976 är området naturreservat.

Fäladen återfinns på Bjärehalvön i Båstads kommun, ett stenkast från stranden längs Skälderviken. Området omfattar 4,8 hektar och utgör ett karakterisktiskt exempel på ett ålderdomligt beteslandskap. Vården avser att bevara denna allt mer sällsynta landskapstyp.

1700-talets skånska landskap var ett utpräglat betes- och slåtterlandskap. Betydligt mer än hälften av Skånes yta, kanske ända upp mot trefjärdedelar, utnyttjades vid denna tid för bete eller slåtter. Med undantag för mycket branta eller mycket fuktiga partier betades all utmark. Därtill betades inägornas åkrar på hösten och de år de låg i träda. lnägornas ängar slogs under högsommaren och betades normalt under sensommar och höst. I våra dagars Skåne är betes- och slåttermarker, liknande de som fanns på 1700-talet, mycket sällsynta. Många av de utmarksrester som inte skogsplanterats har efter det att betestrycket minskat eller helt upphört fått växa igen. Av de betesmarker av utmarksursprung som fortfarande betades cirka 1950 har åtskilliga därefter, genom att de gödslats, fått sin vegetation avsevärt förändrad. Tidigare artrika betesmarker har kommit att domineras av maskrosor och ett fåtal triviala högproducerande gräs. En liknande flora har också flertalet av de många betesmarker som finns på tidigare uppodlad mark.

Vägbeskrivning
Stora Hults fälad är beläget norr om Vejbystrand, i byn Stora Hult. Den ligger bara ett par hundra meter från havet. P-plats finns ner mot stranden vid närbelägna naturreservatet Stora Hults strand. Tyvärr går det inte längre att at sig kollektivt till fäladen.

Under 2011 inkom förslag på namnändring av Stora Hults fälad till Kurts fälad, på byinvånarnas eget initiativ. Detta är nu under utredning hos Länsstyrelsen, medan vi sagt att vi inte motsätter oss förändringen om det är byns vilja.