Bäckhalladalen

Från unika böljeslagsmärken, fast förstenade i berggrunden just här sedan miljoner år tillbaka, till hasselmöss så skygga att få någonsin ens har sett dem – perspektiven är skiftande i Bäckhalladalen. Här finns mycket att uppleva på en och samma gång. Det är ett omväxlande landskap med olika naturtyper och med ett rikt och unikt växt- och djurliv, allt dessutom inom möjligt promenadavstånd från centrala Simrishamn.

Vågmönster i Bäckhalladalen. Foto: Magnus Billqvist.

Vågmönster i Bäckhalladalen. Foto: Magnus Billqvist.

Naturvärden
I Bäckhalladalen samsas flera olika naturtyper, och till områdets höga naturvärden räknas såväl dess geologiska som zoologiska och botaniska värden. Både floran och faunan är artrika och man kan råka på flera rödlistade arter. Området är naturreservat och Natura 2000-område.

Numera ligger Bäckhalladalen mer eller mindre i omedelbar anslutning till Simrishamns tätort. Historiskt sett är det dock ett gammalt utmarkslandskap som tillhört Gladsax by en bit väster om Simrishamn. I områdets nordvästra och sydöstra delar dominerar också alltjämt betad fäladsmark.

En stor del av området i de östra och nordöstra delarna består av ett öppet, kuperat hällmarkslandskap med berggrund som delvis går i dagen. Det är här man hittar de främsta exemplen på det som området kanske är mest känt för: sina geomorfologiska formationer. Böljeslagsmärkena här räknas som världsunika. Bergarten är kambrisk sandsten och formationerna härrör från att området för hisnande 530-570 miljoner år sedan utgjorde grund havsbotten. Vågorna som svallade formade sandbottnen som så småningom förstenades. Ett mycket tydligt exempel på böljeslagsmärken hittar man strax ovanför det nedlagda stenbrottet i östra Bäckhalladalen, på en berghäll som Naturskyddsföreningen varit aktiva i att blottlägga.

Områdena med synliga berghällar är naturligt nog inte så artrika, vegetationen håller sig här mest i sprickor och svackor och består inte minst av olika lavar. Här finns också ljung- och gräshed med spridda buskage av björnbär, hagtorn, ros, slån, eller träddungar med björk, ek, fågelbär, rönn, skogslönn och skogsalm. På vissa delar av hedmarken växer den sällsynta granspiran.

Uppvuxna trädpartier hittar man främst längs den bäck som rinner i väst-östlig riktning genom den s.k. Bäckhalladalsravinen i mitten av området. Här finns blandlövskog bestående av bl.a. al, ask, björk, fågelbär och skogsalm med inslag av t.ex. hassel och vildkaprifol. I den västra delen finns istället dungar med barrträd som gran och bergtall, men med inslag av björk, björnbär och slån m.m.

Längs den norra gränsen löper ett parti med kärrmark som klassas som extremrikkärr, omgivna av fuktäng. Här kan man hitta växter som nål- och slankstarr, vildvin, slåtterblomma, småvänderot, kärrsälting, och mossor som kalklungmossa, kalkkällmossa, kärrbryum, guldspärrmossa och späd skorpionmossa. I kärrytorna återfinns även växter som näbbstarr, majviva, tätört, ängsvädd, källtuffmossa och klotuffmossa.

För den orkidéintresserade är Bäckhalladalen klart intressant. Här finns en rik orkidéflora där det går att hitta exempelvis majnycklar, ängsnycklar och krutbrännare.

39781_428654303680_5474661_bOmrådets rika djurliv visar sig inte minst genom att man ofta råkar på mer allmänna däggdjursarter som hare, kanin, rådjur, räv och ibland även älg. Men det mest kända och omtalade inslaget, om än inte det mest synliga för den gängse besökaren, är kanske ändå den ytterligt skygga hasselmusen. Bäckhalladalen räknas som en av Europas mest rikhaltiga och viktiga lokaler för den. Det är främst i den täta buskvegetationen i reservatets centrala och östra delar som den håller till och bygger sina bon, och det är kanske just sommarbona man har störst chans att få se, när de övergivits på vinterhalvåret.

På fågelsidan är större fåglar som glada och ormvråk vanligt förekommande. Fågelarter som konstaterats häcka här är bl.a. fältpiplärka, gräshoppsångare, rosenfink, trädlärka och törnskata.

34664_424365058680_781709_nOmrådet, med sina vattensamlingar, är också en viktig reproduktionslokal för lövgroda, och man kan även återfinna såväl liten som större vattensalamander. De rödlistade arterna klockgroda och grönfläckig padda har aktivt planterats ut här. I kärren har man också hittat arter som smalgrynsnäcka och den rödlistade kalkkärrsgrynsnäcka. Det finns även uppgifter om att den ytterligt sällsynta sotnätfjärilen har blivit observerad här om än för en del år sedan

Besökstips
Upplevelsen av Bäckhalladalens naturvärden går bra att kombinera med fysisk motion. Det finns två löparslingor inom området, 1,2 respektive 2,15 km långa. Slingan på 1,2 km är dessutom elljusspår.

38242_424365258680_6538902_nI den östra delen av reservatet ligger det nedlagda Tobisborgs stenbrott. Med sin delvis vattenfyllda stentäkt och en del kvarstående ruiner erbjuder det i sig en fascinerande miljö för den intresserade.

I närområdet finns också ytterligare sevärdheter och platser att uppleva. Från Bäckhalladalens norra delar övergår landskapet nästan omärkligt till Gladsax hallar med liknande naturvärden och blottlagda berghällar. Väljer man att ta sig till Bäckhalladalen via infarten i söder från Gröstorp, har man nära även till Impans naturreservat som ligger lite mer åt väster. Impan är kanske mest känt för sin 15 meter höga geologiska förkastningsvall och för att det är ett viktigt skånskt habitat för den rödlistade fladdermusarten barbastell.

Strax öster om Bäckhalladalen, längs med kusten, ligger Tobisvik med campingplats och kilometerlånga badstrand. I norr avslutas den med den större utstickande sandstenshällen Vårhallen. Här hittar man inte minst ett intressant landskap av vegetationslösa sandhedar och ytterligare kala sandstenshällar i spännande formationer. Vid Vårhallen är det även tillåtet med hundbad vid badplatsen.

Skåneleden löper också här längs havet, så är man ute på vandring är en avstickare inåt land till Bäckhalladalen en god idé.

Vägbeskrivning
297624_10150282000503681_2291934_nHar man bil tar man sig kanske lämpligast till Bäckhalladalen från söder, där man hittar en större anlagd parkeringsplats. Från Gröstorp strax väster om Simrishamn är det skyltat hit. Skyltarna leder in på en ca 2 km lång infartsväg över öppna fält, där man kan passa på att beundra utsikten över Simrishamn och havet utanför.

Det är också möjligt att ta sig till Bäckhalladalen från öst och väg 9. Observera dock att det inte är skyltat från väg 9 till Bäckhalladalen. Strax norr om avfarten till Tobisvik åt öster hittar man emellertid Hallavägen åt väster. Den kan man följa några hundra meter tills den tar slut och man är framme i Bäckhalladalen. Här finns ett begränsat antal parkeringsplatser. Ett alternativ är att placera bilen på Vårhallens parkering en bit längre bort längs väg 9, och sedan ta sig över vägen in på Böljeslagsvägen som leder upp till reservatet där man också hittar en informationsskylt.

Väljer man allmänna kommunikationsmedel, går även det bra. Från sydväst gäller linje 574 mellan Simrishamn – Vitaby. Busshållplatsen Norra Gröstorp är placerad endast några meter från avtagsvägen till Bäckhalladalen, och man har då en ca 2 km lång vandring över fälten innan man når fram. Från öster kan man istället ta busslinje 3 mellan Simrishamn – Kristianstad. Hållplatsen Tobisborg ligger i direkt anslutning till avtagsvägen Hallavägen, som man sedan kan följa några hundra meter upp till naturreservatet.

Det är också fullt möjligt att promenera eller cykla hit från Simrishamn. Längs väg 9 löper en bra gång- och cykelväg, och framme vid Tobisvik/-borg följer man sedan samma väg som om man valt bil eller buss.

Tänk på
Hela området är naturreservat och information med bl.a. lokala regler finns uppsatta på skyltar vid infarterna till området. Utöver normal aktsamhet gäller här bl.a. förbud mot eldning på andra än angivna grillplatser och att det är förbjudet att tälta. Inte minst viktigt att komma ihåg för hundägare är att hunden måste hållas kopplad året om i hela området.

Har man mindre barn i sällskap kan det också vara läge att hålla extra uppsikt över dem eftersom terrängen, som konstaterats, är varierande med vissa potentiella risker, från stenbrottets branta stenväggar till kärr och våtmarker.

Serviceinrättningar som toalett (även handikappanpassad sådan), bord och bänkar samt grillplats återfinner man på den större parkeringsplatsen i södra delen av Bäckhalladalen, men anlagda grillplatser finns även på fler ställen inom reservatet. Toaletter kan man även hitta på Vårhallens parkering på andra sidan väg 9 i öster.

Se mer här:
– Karta: kartor.eniro.se/?q=bäckhalladalens+naturreservat+simrishamn
– Länsstyrelsen i Skåne län 2005-12-16: Bevarandeplan för Natura 2000-område Bäckhalladalen.
– osterlen.naturskyddsforeningen.se/nu-och-da/1304-2/
– www.simrishamn.se/upload/MHF/Naturvårdsprogram/Bäckhalladalen och Gladsax hallar.pdf

Sofi Karhi