Frualid

Foto: Magnus Billqvist.Ströva genom sval, ramslöksdoftande bokskog och bestig Frualid för en magnifik utsikt som få platser i Skåne kan mäta sig med.

Naturvärden
Foto: Magnus Billqvist.Frualid består av en långsträckt vulkanrest bestående av en rödaktig bergart av geologiskt intresse. Floran är rik och bjuder inte minst på många arter som är exklusiva för skånska lundar. Den fridlysta lundvivan finns bara här i landet och hittas inte sällan med en annan sällsynthet: fläcklungörten. Blåsippor finns i stora bestånd och i fuktigare partier växer aklejruta och månviol. I den branta sluttningen kan man träffa på den sällsynta skogssvingeln, ett gräs som här bildar sitt rikaste bestånd i Skåne.

I dammarna häckar sångsvan samt änder, doppingar och sothöns medan hägrar inte sällan står som statyer på fiskafänge i bortre kanten. I flyttningstider fungerar våtmarkerna som rastplats för framför allt andfågel. Chansen att få rovfågel i kikaren är mestadels god, liksom att få synliga bevis på viltrikedomen som både kron- och dovhjort. Längs bäcken har man goda chanser att se forsärla och under vintern strömstare.

Besökstips
Foto: Magnus Billqvist.En skogklädd höjdsträckning visar upp sin markanta profil öster om Övedskloster och kan i förstone ge intryck av att vara en rullstensås. Frualid består emellertid av fast berg och är en mindre horst med vulkaniska inslag – lava har tydligen trängt upp i förkastningssprickorna. En väg leder in mellan husen nordost om slottet och sedan fortsätter man längs en bäck. Just där denna vid en dammanordning har sitt utlopp från en långsmal sjö tar också själva Frualid vid.

Med vattenspegeln på ena sidan och den branta sluttningen på den andra vandrar man under överhängande bokgrenars (om sommaren behagliga) skugga på den väl upptrampade stigen. Båda naturtyperna upplever man på ett inträngande sätt. Träden i den höga sluttningen får, sedda nerifrån, förstärkta dimensioner och mellan stammarna sticker rödaktiga bergknallar fram. Samtidigt går man i dunklet tätt intill vattenbrynet och kan se ut över sjön.

Dämmet antyder att sjön är en konstlad skapelse, bildad som vattenreservoar och även mindre kraftkälla för godset. Tidigare har bäcken ostört fått rinna fram i sin ravin några meter under den nuvarande ytan.

Det kan vara värt att både bestiga Frualid och fortsätta längs stigen eller skogsbrynet. Man kan gå tillbaka i en cirkelrörelse i öppet landskap med magnifik utsikt. Utsikten uppifrån kanten omfattar stora delar av godsets viltvårdade marker: gärdsgårdar med buskridåer och inte alltför stora åkerstycken däremellan, lövdungar och småvatten, kransade av naturlig vegetation. Vombsjön glittrar under Romeleåsens blå rand. Då man sett sig mätt på vyerna kan promenaden fortsätta österut in i högstammig och lagom gles bokskog, rotad på vackert välvda kullar i Frualids förlängning.

Vägbeskrivning
Följ skyltar mot Övedskloster. Man kan parkera på flera platser, exempelvis på den tydligt markerade platsen vid klostret.

Tänk på/notera
Parkerar du på andra platser än ovanstående så respektera privata tomter och utfarter.

Övrigt
Ett besök vid Frualid bör också omfatta själva klostret.

Läs mer
– Floran i Skåne. Vegetation och utflyktsmål. Lunds Botaniska Förening 2003.

Texten är delvis hämtad ur Arne Schmitz bok Våra smultronställen, föreningens årsbok 1998, men justerad och uppdaterad av Magnus Billqvist.