Klingavälsån och Karups ängar

Foto: Per Blomberg.Ett av Skånes största naturreservat ligger längs Klingavälsån i Vombsänkan. De flacka och fuktiga ängs- och betesmarkerna kring ån är viktiga för både häckande och rastande våtmarksarter.

Flera parkeringar och ett fågeltorn gör det lätt att överblicka området. Bussförbindelser till Blentarp och Sjöbo från Lund-Malmö passerar området.