Simris strandäng

I mötet mellan hav och land har det formats ett unikt landskap på Simris strandäng, där flera naturtyper bryts mot varandra. Havet har format berggrunden sedan miljoner år tillbaka och dikterar alltjämt mycket av villkoren även för de växter och djur som idag lever här.

Naturvärden
Foto: Per Blomberg.Simris strandäng är idag ett naturreservat och delar av det ingår också i Natura 2000. Historiskt har det utgjort utmark till Simris by några kilometer inåt land, och det är strandbetesmark sedan århundraden. Genom direktkontakten med havet kombinerat med nivåskillnaderna i området med inslag av genomströmmande vatten, har det uppstått en varierad vegetation, där flera olika naturtyper är representerade: kalkfuktängar, kalkkärr, sandstrand, strandängar och torrängar.

Variationen i naturtyper innebär också att det går att hitta ett rikt utbud av både växt- och djurarter. Närmast havet kan man hitta salttåliga växter som strandråg, men även den sällsynta strandvialen. På strandängarna kan man upptäcka klöverärt och på torrängarna växter som blodnäva, brudbröd och solvända, och i kärren växer slåtterblomma och majviva. Den orkidéintresserade kan också få sitt intresse tillgodosett genom majnycklar, ängsnycklar, och t.o.m. den rödlistade gulyxnen.

Men det är inte minst det rika fågellivet som gör Simris strandäng intressant att besöka, främst under vår och höststräck, men även under övriga delar av året. Här förekommer traditionella kustfåglar som måsar, trutar, knölsvan, doppingar, rödbena och gräsänder, men även inlandets fåglar Bland fåglar som häckar här finns törnskata, rosenfink, stenskvätta och tofsvipa.

309816_10150282000413681_7294093_nI vattensamlingarna kan man hitta arter som lövgroda, större vattensalamander och den rödlistade kalkkärrgrynsnäckan.

Utöver växt- och djurlivet är även de geomorfologiska formationer som man kan finna i berghällarna här mycket intressanta. På de kala hällarna i strandlinjen finns inte minst väl utformade böljeslagsmärken. De har kommit till för över 500 miljoner år sedan när berggrunden som idag består av kambrisk sandsten istället var sand på havsbotten. När havsvattnet svallade över sandbottnen skapades vågformer som sedan förstenades.

Besökstips
Simris strandängs läge längs kustvägen mellan Simrishamn och fiskeläget Brantevik innebär att det erbjuds en rad intressanta besöksmål i närheten som man kan passa på att se samtidigt som man besöker naturreservatet. Såväl Simrishamn som Brantevik är naturligtvis i sig två självklara besöksmål med bland mycket annat äldre, platstypisk bebyggelse, vindlande gator och aktiva fiskehamnar.

I norr, precis i anslutning till Simrishamns hamn, ligger även det lilla naturreservatet Skansen, en strandbetesäng med delvis liknande naturvärden som Simris strandäng såväl vad gäller flora och fauna som geologi. Utöver naturvärdena finns här, på den del av området som ligger väster om kustvägen, också sex hällristningar från bronsåldern.

Ytterligare hällristningar hittar man bara en liten bit längre söderut längs kustvägen, i Horsahallens hällristningsområde. Det består av tre hällristningar från bronsåldern: Jungfrukullen som ligger i anslutning till Simrislunds villabebyggelse i norr, och en bit längre söderut, väster om kustvägen hittar man en av Skånes mest kända hällristningar Yxornas häll, liksom Stenkilsristningen. Strax intill Yxornas häll precis vid sidan om kustvägen finns en låda med informationsblad och karta över en markerad vandringsled på sammanlagt ca 1,5 km mellan dessa två hällristningar.

Vägbeskrivning
Det är förhållandevis lätt att ta sig till Simris strandäng. Den ligger i direkt anslutning till kustvägen mellan Simrishamn och Brantevik och det är fullt möjligt att använda någon av orterna som utgångsläge för en vandring eller kanske cykeltur hit. I söder tar Simris strandäng i princip vid där Brantevik samhälle slutar. Det finns en bra gång-/cykelväg hela vägen mellan Simrishamn och Brantevik och även Skåneleden, vars märkningar man kan följa, löper längs med havet och passerar också genom naturreservatet.

Med bil följer man bara kustvägen. Simris strandäng har en egen parkeringsplats längs med vägen ungefär i jämnhöjd med halva reservatet. Observera dock att det inte är skyltat från kustvägen utan man får hålla ögonen öppna åt öster för informationsskyltarna vid områdets infarter som finns i områdets norra, västra och södra del. Naturreservatets egen parkering är dock tämligen liten. Ett alternativ är att använda den större parkeringsplatsen vid Hällristningarna en bit längre norrut längs med kustvägen.

Använder man allmänna kommunikationsmedel gäller busslinje 577 mellan Simrishamn – Borrby. hållplats Brantevik Stengården. Man kan sedan följa gång-/cykelbanan till någon av infarterna.

Tänk på
Hela området är naturreservat och det finns en del lokala regler. Informationsskyltar med bl.a. dessa finns uppsatta vid infarterna till området i norr, väst och söder. Utöver vanlig aktsamhet gäller att det t.ex. är förbjudet att tälta och ställa upp husbil e.d.

Att notera är att den största delen av naturreservatet är betesmark där det går kor under sommarhalvåret, och att man därför bör iaktta normal försiktighet och ta hänsyn till djuren, som i sin tur brukar vara rätt ointresserade av besökare och lämna dem ifred.

Inte minst viktigt att komma ihåg för hundägare är också att hunden måste hållas kopplad året om i hela området. I det sammanhanget är det värt att notera att naturreservatet Simris strandäng inte slutar/börjar vid den ingärdade betesmarken, vilket det på plats kan vara lätt att uppfatta det som. Naturreservatet löper även i en ickeingärdad remsa längs med havet, vid sidan om gång-/cykelvägen in mot Brantevik. Denna del av området är dock bitvis ganska svårtillgänglig.

Serviceinrättningar som toalett (även handikappanpassad sådan), bord och bänkar hittar man vid parkeringsplatsen Hällristningar längs kustvägen en bit norr om Simris strandäng.

Se mer här:
– Karta: kartor.eniro.se/?q=simris+strandängs+naturreservat,+simrishamn
– www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/sv/djur-och-natur/skyddad- natur/naturreservat/simrishamn/simris-strandangar/Simrisstrandang_low.pdf
– www.simrishamn.com/upload/MHF/Naturvårdsprogram/Simris strandängar.pdf

Sofi Karhi