Alberta mosse

Alberta mosse från väster - Foto: Tomas Björnsson.Alberta mosse är en liten, cirka fyra hektar stor våtmark, omgiven av mindre betesmarker, ängar och en allé runt mossen som bidrar till att ge området en idyllisk prägel.

Beskrivning av naturvärden/sevärt
Mossen domineras av vass och videbuskage, medan gul svärdslilja och fackelblomster kan ses i kanten av våtmarken. Runt mossen finns friskäng med timotej, rödsvingel och gulvial. En mindre allé längs vägen väster om våtmarken bidrar till en vacker landskapsbild.

Alberta mosse har genom de närboende fått en rejäl ansiktslyftning, vilket gett området ett utseende som lockar många fåglar. Den tidigare mer eller mindre helt igenväxta mossen har idag flera öppna vattenytor och sålunda har arter som tidigare häckat återkommit. Gräsand, sothöna och sävsparv häckar med flera par. Rörhöna och gråhakedopping kan höras spela under försommarnätterna, liksom vanlig groda, åkergroda och vanlig padda. Häger ses ganska ofta spankulera omkring på jakt efter fisk, insekter och grodor, och brun kärrhök patrullerar mossen och åkrarna runt omkring. Tornfalk, ormvråk, sångsvan och knölsvan ses under olika perioder besöka Alberta mosse. Sällsyntheter som rapporterats inkluderar rördrom, vaktel och härfågel.

Rester av fossila åkerlappar visar, att markerna kring Alberta varit brukade i årtusenden. Alberta by var den största av byarna i Esarps socken, innan den enskiftades 1814. Alberta mölla, omnämnd redan 1606, ersattes 1848 av en ny hjulkvarn, som byggdes om 1954 och sedan drevs som handelskvarn fram till 1964. Tre av gårdarna är kringbyggda, en i korsvirke och de övriga i tegel. Det äldsta huset byggdes före enskiftet, medan de övriga tillkom mot slutet av 1800-talet. Idag är flera av husen i behov av renovering.

De gamla kringbyggda byggnaderna i Alberta by ger ett ålderdomligt intryck, men är i behov av renovering.

Besökstips
Mossen är lättillgänglig från alla väderstreck. Vandra runt den på vägarna eller nere i betesmarkerna, vilket ger konstant överblick.

Under vinterhalvåret samlas ofta stora mängder gäss och svanar på åkrarna mellan Alberta mosse och Svinarp. De går att se från vägen som leder till Svinarp men det krävs oftast tubkikare för att se dem bra.

Vägbeskrivning
Man når området genom att ta av mot Genarp utanför Kyrkheddinge. När man passerat Esarps kyrka och Säteri, tar man av mot vänster mot Lunnarp. Efter några hundra meter når man en T-korsning, och från denna ser man Alberta mosse.

Tänk på/notera
Tänk på var Ni parkerar bilen – respektera de boendes tillfarter.

Övrigt
Namnet kan komma från det dialektala -bärta som fortfarande är i bruk i mellersta Skåne. Ordet betecknar höglänt, gräsbevuxen slätt med torr och tuvig mark. Det ligger dock nära till hands, att tro att namnet är sprunget ur ett mansnamn som Albert eller Albrekt. Namn med denna form var ej modenamn i Sverige förrän på 1800-talet och uttalet, Allbärta, visar att det förstnämnda kan stämma. Al- är kort för all- som i allmänning.

Texten är en uppdatering av den i “Smultronställen i Staffanstorp” av Magnus Billqvist.