Dalby Västermark

akerranunkelEn fastighet på Lundaslättens intensivt brukade åkerområden, som under lång tid brukats ekologiskt utan användande av konstgödning eller kemiska bekämpningsmedel. Härigenom har en naturlig åkerogräsflora kunnat bibehållas som en relikt från äldre tiders åkrar på kalk- och lerrik moränjord. Inom området påträffas bl a arter som fliknäva, nattglim, sminkrot, spjutsporre, småtörel, åkermadd och åkerranunkel. I områdets norra gräns finns även rester bevarade av en ursprunglig slåtterängsflora med bl a riklig förekomst av krissla, blodnäva och gullviva.

smatorelInom området har anlagts en damm som i det starkt torrlagda och uppodlade landskapet fått stor betydelse för änder och vadare. Rapphöna uppträder regelbundet inom fastigheten. Området har högt naturvärde p g a förekomsten av flera botaniskt värdefulla åkerogräs. (hämtat från länsstyrelsens hemsida)