Dalby Västermark

akerranunkelDetta är något så unikt som en fastighet på Lundaslättens intensivt brukade åkerområden, som under lång tid brukats ekologiskt utan användande av konstgödning eller kemiska bekämpningsmedel. Härigenom har en naturlig åkerogräsflora kunnat bibehållas som en relikt från äldre tiders åkrar på kalk- och lerrik moränjord. Inom området påträffas bland annat arter som fliknäva, nattglim, sminkrot, spjutsporre, småtörel, åkermadd och åkerranunkel. I områdets norra gräns finns även rester bevarade av en ursprunglig slåtterängsflora med riklig förekomst av krissla, blodnäva och gullviva.

smatorelInom området har anlagts en damm som i det starkt torrlagda och uppodlade landskapet fått stor betydelse för änder och vadare. Rapphöna uppträder regelbundet inom fastigheten. Området har högt naturvärde p g a förekomsten av flera botaniskt värdefulla åkerogräs (hämtat från länsstyrelsens hemsida).

Eftersom det är ett reservat finns det en parkering med informationsskylt och hänvisning dit längs med väg 11 mellan Lund och Dalby.