Esarpsravinen

Esarpsravinen, södra delen 2006Ravinen utgörs av en artrik dalgång som följer Höje å i dess meandrande lopp. Ån rinner fram genom ett mycket vackert landskap och passerar flera vackra och historiskt intressanta byggnader. Ravinen ger en bild av hur det tidigare såg ut på många håll i Skåne. Hela området präglas av en variation av biotoper som idag är unik. Den gamla kvarnen i Esarp är välkänd genom TV-serien “Skånska mord”, där Ernst-Hugo Järegård porträtterade den s k “Esarparn”.

Beskrivning av naturvärden/sevärt
Vegetationen varierar mellan torr ängsmark, fuktigare mader, buskage och välutvecklade trädbestånd. I kanterna mellan ravinen och åkermarken påträffas fliknäva, sminkrot, renkavle och kåltistel. På våren exploderar ravinen av färger från vårlök, svalört, mandelblomma, vårstjärna och rödplister. Längs och i ån växer gul näckros, dikesveronika, flädervänderot och igelknopp.

En vandring längs ravinen en tidig vårmorgon erbjuder en konsert av olika sångare, flugsnappare och trastar. Ormvråk och tornfalk häckar i området, och inte sällan ses brun kärrhök och röd glada avpatrullera området efter mat. Häger ses ofta och ibland rådjur och dovhjort. Under sträcket noteras flockar med starar, tofsvipor och svalor. Rastar gör ofta forsärla och ibland ringtrast.

Under vintern kan man med lite tur se kungsfiskare och strömstare. Den senare ses främst vid broarna eller de gamla kvarnarna.

Besökstips
Söder om bron över ån på vägen mot Lunnarp (och intilliggande smultronstället Alberta mosse) öppnar sig landskapet upp på båda sidor av ån (se bilden). En promenad här rekommenderas varmt. Minst två broar finns här så en rundtur är enklare att utföra här än norr om bron. På senare år har dock även delen mot Esarp tillgängliggjorts med en ny bro, dammar och informationstavlor. Det innebär att man på båda sidor av ån kan välja en sida att gå på och sen via någon av broarna gå på den andra tillbaka.

Byn Esarp i Esarps socken ligger vid den södra delen av Höje å, som under sten- och bronsåldern var en viktig farled. Flera rester av gravhögar finns i området, av vilka Esarpshögen är synlig än idag. På 1200-talet byggdes Esarps kyrka, men endast en liten del återstår av den ursprungliga byggnaden, men den är väl värd ett besök, eftersom den är en av de största i kommunen. Esarps säteri, en vacker och tämligen väl bevarad herrgård, ligger intill kyrkan.

Ungefär 500 meter söder om kyrkan ligger Esarpshögen. Denna ättehög, som är den största i sitt slag i kommunen, mäter 5 meter på höjden och 95 meter i omkrets. Man kan nå den till fots på en liten markväg från säteriet.

Den gamla kvarnen i Esarp är välkänd genom TV-serien “Skånska mord”, där Ernst-Hugo Järegård porträtterade den s k “Esarparn”, som dömdes för mord, men som senare släpptes.

I Sånahusen (”Sandavången”), 500 meter väster om Esarp, är Esarps gamla skola öppen för besök. Utställda i byggnaden är konstnären Teodor Jönssons efterlämnade tavelsamling, jämte en samling äldre skolinventarier.

Vägbeskrivning
Man når området genom att ta av mot Genarp utanför Kyrkheddinge. För den bilburne finns två möjligheter att parkera bilen: antingen i vägkanten längs vägen eller på Esarps kyrkas parkering. Gå genom säteriet, som ligger bakom kyrkan. Där kommer man fram till Höje å och går antingen i sydostlig eller i nordvästlig riktning längs ravinen och sedan tillbaka. Drygt en kilometer norrut finns en bro, där man kan ta sig över för att gå på andra sidan ån tillbaka. Den som tar sig fram till fots eller med cykel, har givetvis helt andra möjligheter att välja utgångspunkt.

Bussförbindelser finns mellan orterna Staffanstorp, Genarp, Kyrkheddinge och Dalby. Hållplatser finns parallellt med ravinen, bl a vid Esarps kyrka.

Tänk på/notera
Tyvärr är området översållat med taggtrådsstängsel som på sina håll kan vara svåra att forcera. Respektera de skyltar som markerar enskilda vägar.

Övrigt
Namnet finns belagt i skrift från 1490, då som Aesarp, men ursprunget har troligen varit Aesathorp efter mansnamnet Aese. Bebyggelsenamns-efterdelen -torp kan i de södra delarna av landet, få växlande utseende. Om förleden slutar på konsonant, sker ingen ändring, men om den slutar på vokal, som i Aese, blir efterleden -arp. -Torp/-arp är de vanligast förekommande bebyggelseändelserna i Sverige och ca 7 500 är kända. Torp och -arp förekommer som ägonamn, och med innebörden nybygge, utflyttad gård, avgärdat hemman, vilket går tillbaka på betydelsen lantgård eller enstaka gård.

Orten benämns 1490 Aesarp, 1550 Essarp, 1590 Eserup och 1680 Eesarp. På Skånska rekognosceringskartan från 1812-1820, skrivs orten Esarup. Efterlederna -erup och -rup, är den själländska motsvarigheten till -torp och -arp, vilka är vanliga i skånska herrgårdsnamn.

Två bruksenheter slogs 1606 ihop till en herrgård, Esserups gård. Magnus Skåning förlänades år 1619 gården av den danska kronan. Under den första tiden som svenskt gods tillhörde gården kronan och benämndes Esarps säteri. Krigsåren 1675-79 plundrades och ödelades gården, men återuppbyggdes och gavs beteckningen rustat säteri. Gottfrid Pettersson, som innehade gården från början av 1900-talet till 1935, restaurerade säteriet omsorgsfullt.

Texten är hämtad ur Magnus Billqvists Smultronställen i Staffanstorp men uppdaterad.