Höje å vid Trolleberg/Värpinge

Trolleberg vid Höje åTrolleberg hittar Du i det nordvästra hörnet av Staffanstorps kommun, strax söder om Värpinge i Lunds kommun. Just där Höje å flyter under bron finns det vissa möjligheter att parkera en bil. Att få plats med en cykel är lättare och ett annat sätt att ta sig dit är att ta buss till Lund, och vidare med stadsbuss till Värpinge.

Namnet kommer av den gamla sätesgården som fram till år 1768 benämndes Curia Werpinge (Värpinge gård). Den omtalas i tidig medeltid i samband med att en man vid namn Guthserk skänkte gården till Lunds domkyrka, i vars ägo den stannade fram till reduktionen 1536, då den indrogs till den danska kronan. Under den danska tiden övergick gården i lundabiskopen Peder Winstrups ägo. År 1748 förvärvades gården av Fredrik Trolle, som samtidigt döpte om gården till Trolleberg. Ån är namngiven efter en ättehög. Efter det danska høj, som betecknar hög.

Området kring Trolleberg i Flackarps socken har varit befolkat sedan urminnes tid. Därom vittnar rester av boplatser från både sten- och bronsålder, återfunna längs Höje å, som vid den tiden var en viktig vattenled. Troligtvis har ån ej varit farbar för några större båtar, men främjat lokal handel och utgjort ett bekvämt sätt att resa i ett väglöst land. Ett antal gravhögar har tidigare funnits i området, men förutom Brysshöj, som ligger väl synlig sydväst om gården, har de alla blivit bortodlade.

Höje å omges på bägge sidor av öppna och inbjudande betesmarker, vilka väster om bron breder ut sig till stora, öppna ängar. Dessa kan bitvis vara översvämmade och fuktiga. Öster om bron vidtar ett omväxlande och spännande landskap med stora potential för rekreation. Delar av området ter sig helt främmande ut – det finns ingen motsvarighet i andra delar av kommunen.

På våren dominerar blommande svalört som tenderar att färga hela området gult. Andra vanliga arter är gul svärdslilja, smultron, vårlök och rödplister. Busk- och trädskiktet är på sina håll rikt utvecklat och domineras av sälg och alm.

Längs Höje å finner man en insektfauna som anses unik för Norden. Flera mycket sällsynta arter har påträffats och några har utgjort första fynd för landet. Fåglar man ofta träffar på vid Trolleberg är sånglärka, björktrast, rapphöna, gräsand, häger och hornuggla. Kungsfiskare, vaktel, nattskärra och kustsnäppa är exempel på sällsyntare fåglar som observerats tillfälligt. Många arter fladdermöss finns inom området, bl a större, gråskimlig, vatten, dvärg och nordisk fladdermus.

Cirka 75 meter söder om bron över Höje å, på den västra sidan av vägen, finns en minnessten som restes 1965. Stenen markerar den plats där Sten Broman med flera tvingades ge upp sin färd på ån, efter att ha färdats från mynningen i Lomma i en liten båt för att bevisa eller motbevisa Höje ås farbarhet i gången tid. Längs ån finns flera byggnader av intresse, såsom Trollebergs herrgård, Esarps säteri (se område 9) och alla de bykyrkor man passerar som kanotist. Strax öster om Trolleberg, vid Flackarp, finns en ödekyrkogård, en älvkvarn och en mölla av holländskt snitt.

Respektera tomtgränser längs med ån. Höje å är farbar med kanot under hösten, vintern och våren, då högvatten råder.

Detta område ingår delvis i det kommunala naturreservatet Höjeådalen, som du kan hitta mer om här.

Texten är hämtad ur “Smultronställen i Staffanstorp” av Magnus Billqvist