Hunneröds mosse

Hunneröds mosse - Foto: Per Blomberg/skånska bilder.Detta är ett kärr i kuperat backlandskap med öppna betade partier i söder och igenvuxen sumpskog i norr. Tidigare torvtäkt har gett upphov till en varierad flora med både rikkärrs- och fattigkärrsarter sida vid sida. På sluttningarna i väster finns en rik torrängsflora. Mest känt är Hunneröd för sin förekomst av klockgentiana och fjärilen alkonblåvinge, båda sällsynta idag. Blåvingen är direkt beroende av gentianan.

På uppdrag av Länsstyrelsen i Malmöhus Län och Jordbruksverket bedriver Svedala Naturvårdsförening sedan år 1988 årlig slåtter och röjning för biologisk mångfald. Den röjda arealen har en yta av 1.5 ha.

Parkering i söder och cykelväg mellan Svedala och Skurup.