Klingavälsån och Karups ängar

Klingavälsån - Foto: Per Blomberg/skånska bilder.Ett av Skånes största naturreservat ligger längs Klingavälsån i Vombsänkan. De flacka och fuktiga ängs- och betesmarkerna kring ån är viktiga för både häckande och rastande våtmarksarter. Stora flockar med gäss, vipor, starar och ljungpipare ses både vår och höst. Vit stork födosöker dagligen i området. Många rovfåglar ses året om.

Flera parkeringar och ett fågeltorn gör det lätt att överblicka området. Bussförbindelser till Blentarp och Sjöbo från Lund-Malmö passerar området.