Klingavälsån och Karups ängar

Klingavälsån - Foto: Per Blomberg/skånska bilder.Ett av Skånes största naturreservat ligger längs Klingavälsån i Vombsänkan. De flacka och fuktiga ängs- och betesmarkerna kring ån är viktiga för både häckande och rastande våtmarksarter. Stora flockar med gäss, vipor, starar och ljungpipare ses både vår och höst. Vit stork födosöker dagligen i området. Många rovfåglar ses året om.

Flera parkeringar, fågeltorn och plattformar gör det lätt att överblicka området från flera platser. Det är dock svårt att vandra och beträdnadsförbud på vissa sträckor gör också detta direkt olämpligt. Bussförbindelser till Blentarp och Sjöbo från Lund-Malmö passerar området.