Sockerbruksparken

SockerbruksparkenParken kan ses från stora delar av Staffanstorps samhälle, eftersom den utgör den största samlingen av högre träd i närheten.

År 1885 startade produktionen på råsockerfabriken och strax efter fabrikens tillkomst anlades parken. Kvarnen, som är väl bevarad men saknar vingar, är sannolikt byggd på en förhistorisk gravhög. Den används idag som möteslokal.

Som boende i Staffanstorp har man få möjligheter till skogspromenader i sin absoluta närhet. I Staffanstorps samhälle finns det dock flera små dungar eller parker med lite äldre träd. Sockerbruksparken är den största och äldsta av dessa, och på grund av kommunens delvis extensiva skötsel av området, kan det ge intryck av en mindre skog.

Floran utgörs av lundvegetation som skuggnäva, nejlikrot och getrams. Tidigt på våren täcks delar av marken av vintergäck, snödroppar och svalört. Senare doftar det friskt av ramslök, som breder ut sig över stora områden. Trädskiktet är varierat med alm, hassel, lönn, bok, lind och hästkastanj.

För att vara en tätortspark, är faunan rik. Däggdjur som fälthare, vildkanin, igelkott och flera arter fladdermöss är vanliga. Mindre och större vattensalamander håller till i dammarna, liksom gräsand, sothöna och rörhöna. Tornfalk och kattuggla häckar i parken eller på Sockerbrukets gamla industribyggnader. Snok och skogsödla har observerats, vilket troligen är resultatet av inplanteringar. Under höst och vinter kan man ibland se större hackspett och nötväcka i parken.

Två andra mindre parker finns i Staffanstorps samhälle. Borggårdsparken hittar Du inklämd mellan Smidesvägen och Borggården. Prästgårdsängen ligger mellan Tegnérs och Frödings väg.

Förbud mot cykelåkning och hundrastning gäller i parken.

Texten är hämtad ur “Smultronställen i Staffanstorp” av Magnus Billqvist.