Hörjelgården 200 år: en jubileumsskrift

Omslag20140729En jubileumsskrift har givits ut med anledning av att det 2014 var 200 år sedan gården i samband med enskiftet flyttades österut till nuvarande plats, från Hörjels by!

I skriften beskrivs Hörjelgårdens stora kultur- och naturhistoriska värden, samt den verksamhet som bedrivs på gården. Vi skriver om hur vi dels försöker bevara och helst utöka den  biologiska  mångfalden,  och dels  bibehålla ett kulturlandskap med unika inslag av stubbskottsäng, översilningsäng, skånska gären, ogödslad naturbetesmark och tresäde, som det såg ut på Linnés tid.

Dessutom vill vi lyfta fram den utomhuspedagogiska verksamheten, som i flera årtionden bedrivits vid gården. Denna utgör ett föredöme till gagn för ungdomars bildning, ja faktiskt en spjutspets i landet!

Hur får du tag på boken?

Vi vill undvika att fakturera boken då det innebär ett merjobb för oss. Därför kan du sätta in pengar direkt till Hörjelgårdens Vänner (bg 417-3118) och då ange namn och adress, så kommer den hem till dig utan att vi behöver fakturera.

Priset är 100 kr. Fyrtio kr tillkommer per bok om du vill ha den hemskickad. Den finns också att köpa på både Hörjelgården och hos Naturskyddsföreningen i Skåne, där du kan betala kontant. Tänk på att vi inte tar kort.

Ur boken

Två uppslag från boken har vi lagt in som bilder här på sidan: klicka på dem för att se dem i större format.

Uppslag1Uppslag2

Fakta om skriften

Redaktör: Ulf Lundwall
Utgiven av Hörjelgårdens Vänner, 2014
500 ex
ISBN 978-91-637-6310-6

Ur innehållet

Claes Bergendorff
– Hörjelgårdens historik fram till 1976
– Tresädet på Hörjelgården

Hjalmar Dahm
– Hörjelgården som pedagogisk spjutspets

Urban Emanuelsson
– Vad hände med Hörjelgårdens marker efter donationen?
– Översilningssystemet på Hörjelgården
– Stubbskottsängen på Hörjelgården
– Utmarken på Hörjelgården
– Hörjelgården i ett Sverigeperspektiv
– Kan man lära sig något av Hörjelgården inför framtiden?

Ebba Lisberg Jensen
– ”Ett sånt kök hade jag i Mogadishu”: Hörjelgården som plats för möten kring jordbruk och traditionell kunskap

Ulf Lundwall
– Forn- och kulturminnen på Hörjelgården
– Hägnader på Hörjelgården
– Rödlistade arter på Hörjelgården

Bengt Nihlgård
– Bakgrund till varför Skånes Naturvårdsförbund fick fastigheten
– Berggrund, jordarter och jordmåner

Gunilla Simonsson, ALLMA Natur och Kultur
– Första besöket på Hörjelgården

Patrik Waernbaum, naturfilmare
– Ögonblicksbild från Hörjelgården