Nybrofältet

Området är beläget väster om Nybrostrand och söder om Köpingebro mellan golfklubben och Nybroån i Ystads kommun.

Länge efter istidens slut för 10 000 år sedan låg kustområdet öster om Ystad öde som sandflyktsområde. De första bolämningarna efter människor är från järnåldern. Sandflykten var svår. På 1800-talet användes Nybrofältet av husarerna vid regementet i Ystad. Fältet sträckte sig mellan kusten och upp till järnvägen i Köpingebro. Ridtävlingar förekom under många år på Nybrofältet, de senaste under 1960-talet.

Fältet har även tjänat som flygfält under andra världskriget, då spaningsflygplan var stationerade där. Fältet är i dag en rest av den naturtyp som rådde i Nybrostrand för 300 år sedan. Det har ett förflutet som åker, betesmark och flygfält. Flora och fauna har likheter med sandstäppsvegetation av samma karaktär, som man kan finna i östra Skåne och på Kåsebergaåsens Natura 2000-områden.

Området hyser stor mångfald fridlysta, rödlistade, mindre vanliga och vanliga arter. Vill man se några av kommunens mest sällsynta och hotade växter och djur så är Nybrofältet ett bra utflyktsmål. Bland fridlysta, rödlistade och mindre vanliga växter kan nämnas dvärgserradella, backsilja, sandlusern, backtimjan, axveronika, backnejlika, blåmunkar och getväppling.

En artrik flora ger en intressant fauna. Här kan du bland annat få se sällsynta arter som svartfläckig blåvinge och hedpärlemorfjäril och många andra fjärilar och insekter. Den biologiska mångfalden på fältet lever i högsta grad.

Hitta dit:
Kör/cykla/gå norrut på Köpingebrovägen från väg 9 och ta västerut efter talldungen (Ny-brofältsvägen). Efter ca 100 m är du på fältet.
Busshållplats: Campingen, Nybrostrand.
Tåghållplats: Köpingebro
GPS: SWEREF99 TM: nord: 614417, öst: 432366
Området är handikappvänligt. Sittplatser och toalettmöjligheter saknas. Området förbereds för att bli naturreservat.

Kerstin Svensson, 10112022.