Oxhagen

Naturbeten med sångsvan och klockgroda.

Oxhagen, nordost Sövestad, är liksom Skogshedjan och Getryggarna (norr Ållskogs gård) en väl bevarade rest av det vidsträckta utmarksområde som tillhörde Sövestads- och Baldringe socknar.

Utmarker var de områden som betades samfällt av böndernas kreatur. Just i Oxhagen – eller studabedet, som det lokala namnet är – släpptes oxarna ut på vinterbete när de väl gjort sitt som dragdjur under sommarhalvåret.

Även nu betas markerna, så räkna med kor under sommaren. Marker där du i vårens tid kan se orkidéer som S:t Persnycklar, rikligt med blommande slån, fågelbär, hagtorn. Och en fågelfauna med stenknäck i boksskogen i söder, törnskata i hagmarken. Näktergal, svarthätta, törnsångare, bofink och lövsångare. Häckande sångsvan, gråhakedopping och vigg i dammarna.

Lövgroda i Skåne - Foto: Per Blomberg 2007Råkar du få se sångsvanen på redet är du för nära och bör snarast dra dig undan, fågeln skyggar och lämnar äggen på 500 meters avstånd.Kvälls- och nattmusiken är imponerande med spelande lövgroda i tusental. Detta emedan du är mitt i artens kärnområde. Klockgrodan – som även ljuder dagtid – kan höras i områdets östra del, vägen mellan Baldringe kyrka och Skoghusets enefälad men även vid stora dämmet i Fredriksbergsområdet, som ligger öster Eneborg.

Vid dämmet finns ett fågeltorn och bra parkering. I vattnet rastar ofta rikligt med både änder och vadare. Smådopping och gråhake häckar.

I Fredriksbergs mosse, i områdets västra del finns en i trakten ovanlig flora enär marken både bjuder kalkfördragande arter som ängsnycklar och surmarksväxter som rosling och tranbär.

Man kan nå Oxhagen från söder, infart nordost Sövestad, från öster via infarter vid Baldringe och Ållskog samt från norr via markväg från p-platsen vid fågeltornet.

Skrivet av: Kurt Ivarsson

Uppdaterat: 2009-11-08