Prästabonnaskogen

Södra delen av skogen avgränsas av sjön, här bild från den östra sidan.

Vill du uppleva gammal, vacker bokskog i kombination med badsjö, grillplatser och ett brett utbud av vandringsleder, som dessutom är mycket lättillgängliga både för cykel-, tåg- och bilburna, ja då är Prästabonnaskogen något för dig.

Naturvärden/sevärt
Området är varierat och kuperat, mestadels bestående av väl uppvuxen bokskog, men med fickor av andra trädslag, gamla torvgravar, strandskog, vassbälten och en grund sjö; Tjörnarpssjön. Andelen riktigt gamla träd och död ved är ganska högt vilket lockar fladdermöss, fåglar och vedinsekter. Flera arter hackspettar kan ses och höras året runt och kattuggla häckar. Vissa år, särskilt under hösten, kan mycket stora flockar med bergfink ses leta bokollon.

Sjön är rik på fisk men fiskekort krävs; se mer om det och fisket här. I och kring sjön ses ofta fiskgjuse och fisktärna, har man riktig tur kan man stöta på utter. Sjön är rik på trollsländor, bland annat kan man här ganska enkelt uppleva den sällsynta tvåfläckade trollsländan. Snok och kopparödla är vanliga och både mindre och större vattensalamander ses ofta.

Utterunge i Prästabonnaskogen.

Kring de gamla torvgravarna är vegetationen myrlik, med exempelvis köttätande växter som tätört och sileshår. Blåbär och svamp av olika arter finns i hela området.

I reservatet finns mer eller mindre bevarade fornlämningar och andra fasta lämningar som visar på hur området använts. Det finns hägnader och fållor, i den nordöstra delen kan man se hur man brutit sten, och en mycket tydlig hålväg leder från de sista husen i byn mot kyrkbyn.

Besökstips
Prästabonnaskogen är Tjörnarpsbornas, tätortsnära, väl bevarade hemlighet. Eller åtminstone var det så, tills det 2014 åter blev möjligt att ta tåget till byn. Området är naturreservat och ligger alldeles intill stationen, varifrån det utgår flera olika vandringsleder som öppnats upp och underhålls av sockengillet. En av dessa leder knyter ihop med Skåneledens Nord till syd-del (SL2), i förlängningen även med Ås till ås (SL3). Vid stationen finns en brevlåda med foldrar vilka visar alla leder i området, t ex går det bra att gå runt hela sjön (men stora delar av den leden går inte särskilt nära vattnet).

Kyrkviken, området i väst närmast Kyrkbyn, har under 2018 restaurerats för att gynna bland annat gäddlek.

Hane och hona tvåfläckad trollslända i sjön.

Vägbeskrivning
Ta tåget till Tjörnarp! Pågatågen stannar en gång/timme från vardera riktningen. Från stationen är det bara ca 200 m till reservatsgränsen, vilket skyltar tydligt visar. För de bilburna finns det en mindre parkering i den östra delen, nära stationen, där det också går bra att stå. Man kan också parkera vid kyrkan väster om reservatet.

Tänk på/notera
Tänk på var Ni parkerar bilen – respektera de boendes tillfarter. Området är naturreservat, se på skyltarna i området vad som gäller med anledning av det. Fiskekort krävs för fiske.

Övrigt
Båtar finns att hyra i sjön, mer information finns här.

Bada kan man göra på många platser men den enda uttryckliga badplatsen ligger intill järnvägen i höjd med mitten av byn. Observera att det inte är tillåtet att köra dit. Det finns en liten butik intill stationen som under sommarhalvåret säljer bland annat glass. Ibland finns det en kiosk öppen på badplatsen närmast byn.

Text & bild Magnus Billqvist 2019-04-17

Nyss flygg unge av större hackspett i Tjörnarp.