Stenskogen

Det här är platsen för dig som är nyfiken på Brottets bana!

Det finns ett otal stigar och leder att utgå från för att utforska detta stora område.

Naturvärden
Delar av Stenskogen har en lång kontinuitet som trädbärande mark och därför finns det ganska gott om äldre, grova träd såväl som död ved. Detta är största förklaringen till att ett stort antal sällsynta och flera rödlistade arter påträffats där. Undersökningar har påträffat så mycket som en fjärdedel av Sveriges samtliga vedskalbaggar i Stenskogen! Bland alla fåglar som häckar i området kan nämnas spillkråka, gröngöling, skogsduva, mindre hackspett och nötkråka. Revsuga, gullpudra, skärmstarr, bäckbräsma, korallav, skugglobmossa och västlig husmossa är några av Stenskogens mer sällsynta kärlväxter och kryptogamer. Större vattensalamander och snok är två av områdets herptiler.

Besökstips
De olika delarna är av olika karaktär så det finns mycket att utforska och något för alla. Det finns äldre, öppen skog såväl som yngre och tätare, öppna kärr och gläntor, betesmarker och branter. Generellt kan sägas att skogen är äldre och tätare i väster medan mer öppna ytor är vanligare i öster.

Flera olika stigar och leder löper genom området, mest använda är de närmast Höör. Lämna dem och ge dig in på de mindre längre från samhället och järnvägen om du söker tystnad och stillhet.

Den bäst skyltade och den av kommunen skötta leden är den tre km långa Brottets bana. Denna tar dig från Höörs mölla i byns sydvästligaste del till Stanstorps f d stenbrott. Namnet på både leden och skogen härstammar från sandstensbrytningen som startade under 1100-talet. En idag nedlagd smalspårig järnväg forslade under en kort tid den brutna stenen från stenbrottet till stationen: ergo Brottets bana. Särskilt var det sten till kvarnar som bröts vilket förklarar kvarnstenen i Höörs kommunvapen. Sandsten från området ingår också i bland annat Lunds domkyrka.

Missa inte Höörs mölla i utkanten av samhällets sydvästliga del. Där finns ett lite museum och det hålls konserter och utställningar. Möllans våfflor är omtalade. Kvarnen drivs av Föreningen Höörs mölla.

Vägbeskrivning
Stenskogen utgörs av ett stort område som kan sägas omfatta den trekant som bildas av järnvägen i väster ned till Ormanäs, väg 1315 i söder och väg 23 i öster. Det är enkelt att nå Stenskogen såväl till fots, på cykel och med bil. Bra utgångsplatser är exempelvis Höörs mölla och Backagården, men då området är stort och stigarna många går det att angöra skogen lite här och där.

Tänk på/notera
Var försiktig om du utforskar de gamla brotten: lösa stenar och branter kan göra utforskandet riskabelt.

Övrigt
Delar av Stenskogen har ganska länge varit föremål för diskussioner gällande reservatsbildning, men det har hittills inte resulterat i något skydd. Området har både kultur- och naturhistoriska värden.

Under storhetstiden som troligen inföll på 1700-1800-talen bröts det sten på flera platser i området, något du som besökare knappast kan missa. Än idag äger Lunds stift stenbrottet vid Stanstorp och då och då tas kompletterande sten ut därifrån.

Läs mer
Brottets bana
Länsstyrelsen
Industrihistoria i Skåne
Förslag till skötsel och säkerställande  

Text & bild Magnus Billqvist