Föreningen

Blommande hägg

Naturskyddsföreningen i Skåne är en ideell förening som bildades 1910, ett år efter Svenska Naturskyddsföreningen som vi sedan 1978 är ett länsförbund inom. Föreningen har ca 20 000 medlemmar i 28 lokala kretsar. Kretsarna arrangerar utflykter och föredrag medan länsförbundet ansvarar för regionala frågor och samordnar frågor som berör många kretsar. Länsförbundet fungerar också som en projektbas för större projekt inom regionen.

Våra målsättningar
Naturskyddsföreningen i Skåne har till uppgift att bland annat företräda natur- och miljövårdens intressen och därmed verka särskilt genom att hos myndigheter och deras företrädare samt hos medborgarna i allmänhet skapa respekt och förståelse för naturens värden. Detta försöker vi uppnå genom att via information, undervisning och forskning verka för en hållbar utveckling i samhället och som sakkunnigt organ medverka vid tillämpningen av miljölagstiftningen. Dessutom förvaltar vi naturvårdsobjekt som förbundet äger eller som överlämnats i vår vård.

Därför arbetar vi aktivt för att:

  • jordbruket skall drivas ekologiskt
  • energiförsörjningen ska ske med förnyelsebara energikällor
  • ädellövskogen utökas och att träd med särskilt naturvårdsvärde sparas för all framtid
  • pilealléerna skall bli fler i det skånska landskapet
  • ängar och hagar skall betas så att blommor fortsätter att prunka och fjärilar att fladdra
  • åar och bäckar skall slingra som förr genom kärrmarker och översilningsängar,
  • småvatten skall rensas från dy och skräp och åter bebos av grodor, flodkräftor, groplöjor och trollsländor
  • kunskapen om vår natur skall öka hos allmänhet och beslutsfattare