Skog och träd

Kulturens Östarp

SNF Skåne har under många år arbetat med att dokumentera och bevara värdefulla skogar och andra trädbärande marker i Skåne. Flera projekt har genomförts, bl a evighetsträd, skyddsvärda skogar, jätteträd, inventering av sydskånska skogar och lövängsinventering i nordöstra Skåne. Under 2006 har föreningen samlat arbetet i ett övergripande tema om trädbärande marker samt fokuserat på norra Skåne och tätortsnära skogar.

Väg, Kulturens Östarp

Under 2006 samarbetade föreningen med kretsarna i norra Skåne med att inventera värdefulla skogar där kunskapen om rödlistade arter är dålig. En sammanställning av vilka tätortsnära skogar som är mest angelägna att skydda är under bearbetning. Ambitionen är att genom samarbete stimulera kretsarna i norra Skåne i naturvårdsarbetet samt påverka andra aktörer att verka för bevarande.