Vilka frågor ställde vi?

1. Jag ställer mig bakom att fasa ut nuvarande placeringar av offentliga medel i bolag som utvinner fossila bränslen.

2. Jag ställer mig bakom en kraftig och snabb utbyggnad av den skånska järnvägstrafiken för att öka kapaciteten och punktligheten i tågtrafiken.

3. Jag ställer mig bakom en kraftig satsning på cykelinfrastrukturen i Skåne.

4. Jag vill att det tas större hänsyn till miljön i samband med exploatering så att Skåne når de regionala miljömålen 2030.

5. Jag ställer mig bakom att miljö- och klimatkriterier får högre prioritet vid Region Skånes upphandlingar.

6. Jag ställer mig bakom en transportpolicy som gynnar samåkning för regionanställda, resfria möten, ökad andel hybrid- och elfordon samt miljövänligare varutransporter.

7. Jag ställer mig bakom att Region Skåne bör satsa mycket mer resurser på kollektivtrafiken och minska biltrafiken i städerna.

8. Jag är beredd att säga nej till exploatering av kvarvarande naturområden i Skånes tätbebyggda delar och aktivt arbeta för mer resurser till natur- och djurskydd.