Slåtterdags – gör en insats för ängsblommorna!

Naturskyddsföreningen sköter om ängar på flera platser i Skåne och vid den här tiden på året är det dags för ängsslåtter! Nu kan du vara med och göra en insats för insekter och gynna ängsblommor genom praktisk naturvård. I augusti anordnas slåtter på flera ställen:

LOMMA / Slåtter i Domedejla mosse
Åter dags för ett trevligt arbetspass, då vi med lie och räfsa skapar utrymme för den flora vi vill se frodas på vår slåtteräng på Domedejla mosse i Bjärreds norra utkant. Från början var mossen en mindre sjö, men efter utdikning för att skapa åkermark är det nu en liten sumpskog med några öppna ytor. Här har funnits darrgräs, och målet är att få tillbaka den. Kirskål och jättebalsamin tillhör de arter som föreningen försöker hålla i schack. Före arbetet inventerar vi områdets växter och insekter. Ta med fika, oömma kläder och vattentäta skor. Datum: Lör 11 AUG kl 10.15-12.30. Samling: Lomma busstation kl 10 eller Rutsborgskolan kl 10.15. Arrangör: Naturskyddsföreningen i Lomma-Bjärred mha Naturskyddsföreningen i Lund. Läs mer

KLIPPAN / Arbetsdag på Räfshalen
Välkommen till vår årliga slåtter på Räfshalen, Riseberga. Vi slår med lie, räfsar och fikar tillsammans på denna underbara plats. Datum: Lör 11 aug kl 9-12. Plats: Räfshalen, Riseberga. Arrangör: Naturskyddsföreningen i Klippan. Läs mer

FÖRSLÖV / Slåtter på Haralds äng
Välkommen du som vill hjälpa till med slåtterarbetet och därmed både göra en natur- och kulturhistorisk insats. Medtag matsäck. Föreningen håller med redskap. Datum: Sön 12 aug kl 9-12. Plats: Haralds äng, Förslöv. Arrangör: Naturskyddsföreningen i Bjäre. Läs mer

SVEDALA / Hunneröds mosse
Hunneröds mosse är ett naturreservat (2010) och tillika Natura2000-område. Här finns ett kärrområde i ett kuperat backlandskap med öppna betade partier i söder och igenvuxen sumpskog i norr. Floran i kärret innehåller både rikkärrs- och fattigkärrsarter. På sluttningarna i väster finns en rik torrängsflora. På uppdrag av Länsstyrelsen i Malmöhus Län och Jordbruksverket bedriver Svedala Naturvårdsförening sedan år 1988 årlig slåtter och röjning för biologisk mångfald. Den röjda arealen har en yta av 1.5 ha. Exempel på intressanta arter som observerats i området är: praktnejlika, majnycklar, myggblomster, klockgentiana och inte minst alkonblåvinge. Inom naturreservatet ligger även Frisbjär, ett område med ädellövskog och lövsumpskog. Ta med fika, lupp och flora. Datum: Sön 12 aug kl 9. Tid & plats för samling: kl 9 parkeringen vid biblioteket i Ystad. Arrangör: Naturskyddsföreningen i Ystad. Läs mer

FÖRSLÖV / Slåtter på Slottet
Darrgräset, slåtterblomman, kärrknipproten och de ånga orkidéerna är bara några av de växter som är beroende av det årliga slåtterarbetet på ängen. Ängsarbete är dessutom en bra familjeaktivitet och på den här blöta ängen finns grodor och andra smådjur som barn tycker är roligt. Medtag matsäck. Föreningen håller med redskap. Samling vid ängen längs vägen Slottet mellan Killeröds byaväg och Önnarpsvägen. Datum: Sön 19 aug kl 9-12. Plats: Förslöv, Ängen Slottet Bjäre. Arrangör: Naturskyddsföreingen i Bjäre. Läs mer