Vad händer i Malmö hamn?

Ålgräsängar hör till de viktigaste naturtyperna under ytan med hög biologisk mångfald, viktiga barnkammare för fiskar och andra djur, samt stora mängder lagrad kol. Därför har protesterna varit stora mot Malmös planer att bygga en hamn över 26 hektar grunda ålgräsängar.

Vad händer nu?
Vi överklagar till Högsta domstolen (HD) för att Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) själva skriver att det är fel att göra utfyllnaden, men att samhällsintressena väger tyngre. Vi anser att detta inte är korrekt bland annat på grund av att behovet att utvidga hamnen utgör ren spekulation – ingen vet vad som händer med sjöfarten 2030 och framåt. Dessutom finns det redan gott om plats i hamnområdet samtidigt som oljehamnen kommer att avvecklas. Barriären mellan havet och fyllningsmassorna sägs bli så tät att inget läcker ut från fyllningsmassorna, men det kommer att läcka ut i Öresund från dessa massor.

Om domen vinner laga kraft ger det alltså Malmö stad rätt att lägga en deponi i Öresund. Troligen tänker man sig att massorna som blir i samband med det stora dag- och avloppsvattenprojekt Maxima skall läggas där. Utvidgningen av hamnen ut i Sundet dödar ålgräsängarna som behövs som barnkammare för fisk och kolsänka för klimatet och förgiftar Öresunds vatten genom fyllnadsmassorna.

Det var de lokala problemen, nu över till det prejudikat som skapas. Så fort alla som vill genomföra ett utfyllnadsprojekt som det i Malmö ser att det går igenom med så tunna till obefintliga argument så kommer de givet att sätta igång liknande projekt. Och varför skulle de då inte lyckas! MÖD och HD har i ett domslut försvagat lagstiftningen.