Åbjär

När man kliver ner vid Åbjärs bäckravin lämnas omvärlden ute och det enda som hörs är Mjöåns porlande mellan de mossbeklädda stenblocken, vinden högt uppe bland bokens trädkronor och småfåglarnas sång. Besök Åbjärs naturreservat för rekreation, dynamisk vandring i branter, eller för att skåda den speciella flora som växer här.

Beskrivning

Åbjärs reservat har varit skyddat sedan 2012 och består av en yta på 93 hektar. Förr i tiden utnyttjandes en stor del av området som bete och det fanns även granplanteringar vilka nu tagits bort för att ge plats åt lövskogen. Det dominerande trädslaget är bok men beroende på vart man befinner sig i reservatet finns inslag av lärk, lind, hassel, ask, klibbal och ek. Vattendraget, den humida miljön, den varierande åldern på träden och lågorna skapar tillsammans förutsättningar för ett område med mycket rik biologisk mångfald värd att skåda.


I bilderna syns från vänster; lökbrosking, panterflugsvamp och porslinsskivling.

I ravinen som lokaliseras centralt i naturreservatet rinner Mjöån vilket är ett tillflöde till Helge å. Det klara vattnet är hem för bland annat elritsa, öring, den starkt hotade tjockskaliga målarmusslan, samt insektsarter som indikerar på god vattenkvalitet. Längs med vattendraget växer en stor variation av lavar, mossor och ormbunkar. Bladmossor av olika slag växer tjockt och ger intrycket av trollskog. Strutbräken återfinns i stora bestånd och känns lätt igen på sitt karakteristiska -som namnet avslöjar – strutlika sätt att växa.

Kullfallna träd får tjäna sitt syfte som föda och boplats åt många växter och djur. Tickor som till exempel fnöskticka och fläckticka frodas på dem och insekter av intresse man kan kolla efter är den vackra röda ögonknäpparen. I sin tur gynnar det rika insektslivet ett rikt fågelliv. Nötväcka och gärdsmyg hörs tydligt tillsammans med gransångare och svarthätta, även forsärla kan ses nere vid vattnet. I skogarna finns även gott om klövvilt.

Besökstips

Trappa och bro ner till bäckravinen.

I reservatet finns förutom vacker natur, även kulturhistoria i form av fossila åkrar samt gravfält med gravhögar och stensättningar. Är man svampfantast är ett tips att åka hit under hösten då det finns ett stort utbud av svamp, varav mycket soppar. Det finns markerade vandringsleder och en fikabänk med grillplats vackert placerad nere i ravinen med två bäckfåror rinnande på var sida. Du tar dig dit över stadigt byggda träbroar.

Åbjärs naturreservat är beläget på Linderödsåsens nordsluttning. Är man intresserad av fler utflykter finns det på Linderödsåsen många varierande naturtyper som hagmarker och mossmarker (ex. Fjällmossen). På åsen finns också Malteholms slott från 1600-talet. Sydost om Östra Sönnarslöv, i Degerberga, finns Forsakar naturreservat där det finns en djup ravin med två vattenfall.

Vägbeskrivning

Åbjärs naturreservat ligger mellan Östra Sönnarslöv och Huaröd. Längs med Huarödsvägen finns parkeringsplats i anslutning till reservatet. Tar man bussen är det linje 556, med start från Tollarp och slutstation Huaröd, som gäller. Smidigast är att hoppa av vid stationen Östra Sönnarslöv (vid kyrkan) och vandra sydväst mot reservatet, eller hoppa av närmare Huaröd vid Stianderödsvägen.

Klicka på kartbilden nedan för förstoring.

Länk till Google karta

Tänk på/notera

Området är naturreservat och större delen av reservatet ingår i Natura 2000. Några av de föreskrifter som finns är att mossor, lavar och vedlevande svamp inte får samlas in utan Länsstyrelsens tillstånd. Man får inte grilla med engångsgrill eller elda. Samla in ved, bryta kvistar eller skada träd (stående som liggande), och köra fordon är inte heller tillåtet. Alla föreskrifter finns på länken nedan som går till länsstyrelsen, eller på skyltarna i området.

Åbjär kan besökas året runt men med varsamhet, speciellt på vintern, då det runt ravinen kan vara mycket brant vilket gör framkomligheten varierande svår.

Källor
”Vattenriket och andra naturpärlor – utflyktsguide till nordöstra Skåne” av Folke och Virginia Kustvall Larsson, Adoxa förlag, Lidingö 2010

Se mer här:

 

Elsie Kjeller

Forsärla finns i flera vattendrag i Skånes skogs- och mellanbygd.