Väla skog

Väla skog - Foto: Per Blomberg/skånska bilder.I nordöstra kanten av Helsingborg ligger Väla skog. Området är ett naturreservat som bildades 1984, är ca 40 ha stort och ligger en halvmil från centrum. Under bysamhällets tid var området öppnare och ljusare än idag och hävdades genom slåtter. På 1900-talet upphörde hävden och skogen blev högväxt och tätare. Idag består lövskogsområdet främst av bok- och ekskog med inslag av andra ädla lövträd. De äldsta bokarna bedöms vara 200 år gamla. Flertalet av de vilda buskarna som finns i Skåne, finns i Väla skog som t.ex. skogskornell, fläder, skogstry, hassel och hägg.

Marker med omväxlande fuktighet har gett en varierad flora. På våren blommar mattor av vitsippa och gulsippa samt deras sällsynta blekgula sterila hybrid. På våren ses även vårfryle, vätteros, vårtärt och svalört. På sommaren blommar andra örter som liljekonvalj, ekorrbär, buskstjärnblomma, underviol, skogsknipprot m.fl. I de fuktiga partierna växer ängsfräken och gullpudra. I de öppnare markerna mot sydväst finns ett rikligt bestånd av Sankt Pers nycklar.

Den rika lund- och skogsmiljön gör även fågellivet rikt. Härmsångare, svarthätta, svartvit flugsnappare, gransångare, näktergal, rödhake m.fl. försöker alla överrösta varandra.

Stigarna är lättpromenerade, även med barnvagn.

Närheten till Helsingborg gör området lätt att nå med cykel och buss från centrum. Det finns också möjlighet att parkera i det sydvästra hörnet av skogen. Infart sker från industriområdet söder om Väla skog.

Referenser: Länsstyrelsen i Skåne, Från Ven till Hallands Väderö, Floran i Skåne