Billebjär

Fika på berget. Foto: Magnus Billqvist.Från Billebjär, åtta kilometer öster om Lund, har man en milsvid utsikt över Lundaslätten.

Beskrivning av naturvärden/sevärt
Vegetationen uppe på bergets platå domineras av enbusksnår, hagtorn, slån, nypon och björnbär. Förutom ek finns bland träden björk, sälg och fågelbär, samt i norr en rönnskog, med enstaka ekar och fågelbär. Markvegetationen är av utpräglad hedkaraktär med t ex blåbär och stensöta. I sluttningens lite torrare del finns ljung och under våren utbreder sig en matta med back- och vitsippor. Stora bestånd av kärleksört finns i branterna. Stora populationer av olika sandbin frekventerar olika blommor under vår och sommar.

Genom att området är ett mycket populärt utflyktsmål är vegetationstäcket på stora delar av platån helt borteroderat och stigar löper kors och tvärs. Billebjär är tillsammans med de resterande naturmarkerna på angränsande fastigheter naturreservat. Området är upptaget i länets naturvårdsplan och är dessutom av riksintresse för naturvården. Samtidigt är området av stor betydelse för friluftslivet.

År 1884 inleddes en epok av granskogsplantering och om detta vittnar en minnessten strax väster om platån på det stora berget. Texten är mycket eroderad och har under lång tid fyllts i med färg för att kunna tydas. Då detta med tiden blivit allt svårare har en skylt under 2021 satts upp intill stenen.  Texten på stenen lyder ”PLANTERADT ÅR 1884 PER JOHNSON BENGTA PERSON”). På 1940-talet avverkades skogen och ungefär samtidigt öppnades en stentäkt i norra delen. Täkten har därefter naturligt vattenfyllts och är i dag en populär badsjö. Delar av Billebjär, nämligen fastigheten Sjöstorp 7:9, kom i Naturskyddsföreningens händer 1921 genom ett gåvobrev från lantbrukaren Per Johnson och hans hustru Bengta Person. Även detta omnämns på minnesstenen (”BERGET SKÄNKT TILL NATURSKYDDSFÖRENINGEN DEN 30/9 1921”).

Besökstips
Besök med fördel Billebjär under våren, när vit- och backsippor med flera står i blom och färgar marken.

Fika intas lämpligen uppe på berget, med utsikt över slätten, skogarna i Skrylle och Romeleåsen.

Bada kan man göra i det före detta stenbrottet, som ligger utanför vår fastighet.

Fina betesmarker finns även norr om brottet.

Vägbeskrivning
Ta buss 159! Hållplatsen heter Sjöstorp och tidtabell finns på skanetrafiken.se. Man kan också ta regionbuss 166 till S. Sandby Blåvingevägen, byt till regionbuss 175 (måste telefonbeställas på helger, minst två timmar i förväg tfn: 0771-77 44 99) hoppa av på Billebjersvägen. Följ grön-vita Skrylleslingan 1,5 km väst om Billebjer.

Kommer man med bil så parkerar man med fördel på den avsedda platsen för detta i det sydvästra hörnet av reservatet. Där finns övergång över stängslet samt en infotavla.

Tänk på/notera
Delar av området är naturreservat, respektera de föreskrifter som beskrivs på informationstavlan.

Billebjär benämns även Billebjer, särskilt på en del äldre kartor.