Holmejaskogen

Holmeja Alldeles söder om Holmeja ligger ett stort och varierat skogsområde som bjuder på trevliga promenader i både bok- och blandskog. Skogstjärnar, kärr och myrar, ibland omgivna av tallskog, bidrar till de omväxlande vyerna.

Skogsfåglar som olika hackspettar, korp, entita, korsnäbbar, nötskrika m fl hörs ofta och ses ibland. Tydliga spår av hjortar och vildsvin är vanliga. Fjärilar som kartfjäril och kvickgräsfjäril ses ofta på stigarna eller skogsvägarna genom området.

Holmeja_tegelrod_angstrollslandaKring våtmarkerna hittar man många olika trollsländor, framför allt är det artrikt i de av vitmossa omgivna gölarna. Här hittar man vackra och spännande arter med fantasieggande namn som gungflymosaikslända, mindre smaragdflickslända, gulfläckig glanstrollslända, större ängstrollslända, blodröd ängstrollslända och myrtrollslända.

Promenera vidare kan man göra åt många håll: åt sydost ligger Fjällfotasjön och Fjällfota ljung. Västerut (på andra sidan väg 108) Bökeberg och Yddingen. Åt nordost går Skåneleden mot t ex Häckeberga och densamma leder mot Torup i motsatt riktning. Närmast åt öster ligger Eksholmssjön.